BG / EN
Свастиковиден каменен амулет. Раннонеолитно селище Слатина, София. Първа половина на VІ хилядолетие пр. Хр. Ръководител - чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов. Снимка – Красимир Георгиев.
Колективна находка от римски сребърни монети. Сердика, София. ІІ-ІІІ в. Ръководител - гл. ас. д-р Веселка Кацарова. Снимка – Красимир Георгиев.
Сребърна обеца. Средновековен некропол на Западната дъга на Софийския околовръстен път. ХV-ХVІІ в. Ръководители - доц. д-р Христо Попов и доц. д-р Методи Даскалов. Снимка – Методи Даскалов.
11.02.2016
За девета поредна година Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките организира Националната археологическа изложба “Българска археология 2015”. По традиция тя представя резултатите от проучванията...
03.02.2016
Заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2015 г. ще се проведат в Заседателната зала на НАИМ при БАН, София, пл.... Още...
29.01.2016
Рецензии и становища относно дисертационния труд на Валери Иванов Петров на тема “Селищна система и организация на селищата през... Още...

Националният археологически институт с музей при БАН работи върху цялостното изследване на материалната и духовната култура на племената и народите, населявали днешните български земи от най-дълбока древност до ХVІІІ в. НАИМ-БАН е национален център и координатор на всички теренни археологически проучвания на територията на България и осъществява научен и методически контрол над тях. Археологическият музей е най-големият в България и със своите експозиции е един от най-важните центрове в страната за популяризиране миналото на днешните български земи. Със своя научен и музеен потенциал НАИМ-БАН е най-голямата научно-изследователска институция за археология в Югоизточна Европа. В настоящия си вид НАИМ-БАН функционира от 1949 г. и се явява продължител на дейността и правоприемник на Отдела за ценности към създадената през 1878-1879 г. библиотека в София, преобразуван в 1892 г. в Народен музей, и Българския археологически институт, образуван през 1921 г. като първи научен институт в България.

Предвид спецификата на изследваната проблематика, Националният археологически институт с музей – БАН включва следните научни структурни звена: пет хронологически и тематично профилирани секции (Секция за праистория; Секция за тракийска археология; Секция за антична археология; Секция за средновековна археология; Секция за нумизматика и епиграфика), една проблемна група (Проблемна група за интердисциплинарни изследвания), два Филиала за проучване на древните български столици (в Шумен и във Велико Търново) и Археологически музей. С оглед оптимизация на дейността, през 2003 г. в Археологическия музей беше осъществена структурна промяна, в резултат на което бяха обособени два отдела: Експозиции и Фондове. Научно-изследователската дейност, административно-стопанските и финансовите въпроси в НАИМ-БАН се обслужват от няколко специализирани звена (Редакционно-издателска група; Научен архив; Счетоводство; Канцелария и деловодство). Директор на НАИМ-БАН е доц. д-р Людмил Вагалински, заместник-директори – доц. д-р Христо Попов и доц. д-р Мария Рехо, научен секретар – доц. д-р Гергана Кабакчиева.Предстоящо
Издания
Археология
Достъпен за хора с увреждания
© 2012 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн