BG / EN
Научен архив

Научният архив на НАИМ-БАН (НА на НАИМ-БАН) е филиал на Научния архив на БАН, съгласно протокол N 25/1959 г. на Президиума на БАН. От 1973 г. към него е включен специализиран архив, който представлява фонд от законово регламентирани документи на хартиен носител, създадени в резултат на ежегодно провеждани археологически проучвания на територията на Република България. Основната задача на НА на НАИМ-БАН е да приема, регистрира, съхранява и опазва предаваната теренна научна археологическа документация.

До 2014 г. в НА на НАИМ-БАН са постъпили 15 052 архивни документи.

От началото на 2015 г. стартира проект за дигитализация на Научния архив на НАИМ-БАН. Цел на бъдещия дигитален Научен архив е да осигури дългосрочно съхраняване и опазване на оригиналните архивни документи чрез създаване на техни висококачествени дигитални копия. Обект на дигитализация са всички архивни документи, съхранявани в НА на НАИМ-БАН.

Дигитализация на НА: Филип Колев, Камелия Кирацова
E-мейл за контакт: archives@naim.bg

Правилник на Научния архив и Тарифа за дължимите такси за предоставяните услуги от Научния архив, утвърдени от Директора на НАИМ-БАН.

Приложение №1 - Заявление за за временно ползване на архивни документи в читалня
Приложение №2 - Заявление за предоставяне копие/я на архивни документи
Приложение №3 - Заявление за за извършване на справка
Приложение №4 - Декларация

Декларация-съгласие за обработване на лични данни

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн