BG / EN
Начало » За НАИМ » Ръководство
Ръководство

директордоц. д-р Христо Попов
зам.-директордоц. д-р Стефан Александров
научен секретаргл. ас. д-р Таня Христова

Из "ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния археологически институт с музей при БАН, приет от Общото събрание на учените (ОСУ) в НАИМ–БАН на 31.03.2016 г., последно доп. и изм. от ОСУ в НАИМ–БАН на 22.05.2023 г.:

Чл. 13. (1) Директор на НАИМ може да бъде доктор на науките, хабилитиран учен с научна степен, член-кореспондент или академик, който се назначава на основна работа в НАИМ.

(2) (доп. – 22.05.2023 г.) Директорът се избира с конкурс от УС на БАН за срок от четири години. Той не може да бъде избиран на тази длъжност за повече от два последователни мандата и след навършване на 65 години, а за академиците и член-кореспондентите – след 70 години.

(3) Условията, редът и начинът за провеждане на конкурсите се определят от УС и се утвърждават от ОС на БАН.

(4) (нова – 22.05.2023 г.) Решението на Управителния съвет за избор на директор се взема не по-късно от един месец преди изтичане на мандата на действащия директор.

(5) (нова – 22.05.2023 г.) Председателят на БАН назначава избрания от Управителния съвет директор на НАИМ.

Чл. 14. (1) Предсрочното прекратяване на мандата на директора на НАИМ става:

1. по собствено желание;

2. при невъзможност да изпълнява функциите си;

3. (доп. – 22.05.2023 г.) по предложение на 2/3 от ОСУ на НАИМ или на 1/5 от членовете на УС на БАН;

4. (нова – 22.05.2023 г.) при прекратяване на трудовото му правоотношение с БАН;

5. (нова – 22.05.2023 г.) при влизане в сила на присъда за умишлено престъпление от общ характер;

6. (нова – 22.05.2023 г.) при смърт или поставяне под запрещение.

(2) Решение за предсрочното прекратяване на мандата на директора се взема от УС на БАН.

(3) Процедура за избор на нов директор се обявява не по-късно от 1 месец след

прекратяване мандата на директора.

(4) При прекратяване на мандата по ал. 1, 2 и 3 председателят на БАН назначава временно изпълняващ длъжността директор.

Чл. 15. (1) Директорът ръководи и управлява цялостната дейност на НАИМ съгласно Закона за БАН, Устава на БАН и този Правилник.

(2) Директорът:

1. представлява НАИМ пред всички органи и организации, юридически и физически лица в страната и в чужбина;

2. разпорежда се с бюджета на НАИМ и неговите фондове;

3. организира и ръководи изпълнението на административните задачи на НАИМ;

4. назначава и уволнява учените и помощния персонал в НАИМ по установения от закона и Устава на БАН ред;

5. взема решения за разпореждане в интерес на НАИМ с имущество, собственост на НАИМ, които се утвърждават от Научния съвет;

6. взема решения за участие на НАИМ в търговски дружества и др., които се утвърждават от НС;

7. (изм. – 22.05.2023 г.) изпълнява и функции, които му се възлагат с нормативни и поднормативни актове или произтичат от договори, по които НАИМ е страна;

8. утвърждава Правилника за вътрешния трудов ред съгласно Кодекса на труда;

9. по предложение на отделите на Музея, директорът разрешава, а председателят на БАН утвърждава временното изнасяне на експонати от фондовете на Музея във връзка с тяхната консервация, реставрация, анализи или за участието им в изложби в България и чужбина.

Чл. 16. (1) Директорът назначава заместник-директорите и научния секретар на НАИМ за срока на мандата си, след обсъждане и утвърждаване от Научния съвет на предложените от него кандидатури.

(2) Заместник-директор може да бъде хабилитиран учен на основна работа в НАИМ. Той замества директора в негово отсъствие и може да ръководи определени направления от дейността на НАИМ, възложени му с писмена заповед от директора.

(3) Научен секретар може да бъде хабилитиран учен на основна работа в НАИМ. Той подпомага директора в планирането и отчитането на научната и учебна дейност, и осъществява други функции, възложени му от директора с писмена заповед

(4) (нова – 22.05.2023 г.) Заместник-директорът (заместник-директорите) и научният секретар на постоянното научно звено не могат да заемат съответната длъжност повече от два последователни мандата. Те могат да бъдат утвърдени на длъжността за съответния мандат само до навършване на 65 години, а за академиците и член-кореспондентите – на 70 години.

(5) (нова – 22.05.2023 г.) Предсрочното освобождаване на заместник-директорите и научния секретар става при условията и по реда на чл. 14, ал. 1 от този Правилник.

(6) Директорът се подпомага от Директорски съвет, който има съвещателни функции.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн