BG / EN
Начало » За НАИМ » Съвети и комисии » Общо събрание на Учените (ОСУ)
Общо събрание на Учените (ОСУ)

председателпроф. д.н Венцислав Динчев
секретарас. д-р Анастасия Чолакова
проф. д-р Людмил Вагалински
проф. д.и.н. Румен Иванов
проф. д-р Сергей Торбатов
проф. д-р Анелия Божкова
доц. др. Стилиян Иванов
доц. д-р Алексей Гоцев
доц. д-р Валери Григоров
доц. д-р Красимир Ников
доц. д-р Кръстина Панайотова
доц. д-р Мария Гюрова
доц. д-р Методи Даскалов
доц. д-р Методи Манов
доц. д-р Милена Тонкова
доц. д-р Емил Нанков
доц. д-р Стефан Александров
доц. д-р Маргарит Дамянов
доц. д-р Христо Попов
доц. д-р Цони Цонев
доц. д-р Мирко Робов
доц. д-р Андрей Аладжов
доц. д-р Георги Нехризов
доц. д-р Здравко Димитров
доц. д-р Иво Чолаков
доц. д-р Деян Рабовянов
доц. д-р Камен Бояджиев
доц. д-р Марио Иванов
доц. д-р Крум Бъчваров
гл. ас. д-р Владимир Стайков
гл. ас. д-р Калина Петкова, фонд „Каменни паметници“/"Скулптура и вотивни релефи"
гл. ас. д-р Таня Христова
гл. ас. д-р Калин Димитров
гл. ас. д-р Жени Василева, уредник
гл. ас. д-р Стоян Михайлов
гл. ас. д-р Борислав Бориславов
гл. ас. д-р Анани Антонов
гл. ас. д-р Галина Самичкова
гл. ас. д-р Ева Тонкова, фондовик
гл. ас. д-р Китан Китанов, консерватор-реставратор
гл. ас. д-р Александър Харизанов
гл. ас. д-р Надежда Кечева
гл. ас. д-р Милена Райчева
гл. ас. д-р Веселка Кацарова
гл. ас. д-р Елена Василева
гл. ас. д-р Люба Трайкова
гл. ас. д-р Методи Златков
гл. ас. д-р Гергана Илиева
гл. ас. д-р Сирма Александрова-Сивилова
гл. ас. д-р Светослав Йорданов
гл. ас. д-р Калин Маджаров
гл. ас. д-р Слава Василева, фонд "Античност"
гл. ас. д-р Петър Димитров
гл. ас. д-р Владислав Живков
гл. ас. д-р Янко Димитров
гл. ас. д-р Калоян Праматаров, уредник
гл. ас. д-р Яна Мутафчиева-Кирова
гл. ас. д-р Ваня Петрова
гл. ас. арх. д-р Силва Събкова
гл. ас. д-р Десислава Такорова
гл. ас. д-р Виктория Петрова
гл. ас. д-р Петя Пенкова, художник-реставратор
гл. ас. д-р Георги Иванов
гл. ас. д-р Мирослава Доткова, фонд "Нумизматика"
гл. ас. д-р Станимира Танева, фонд "Праистория"/"Палеолит"
гл. ас. д-р Яна Димитрова-Тасева, уредник
гл. ас. д-р Евгения Коматарова-Балинова
гл. ас. д-р Евелина Тодорова
гл. ас. инж. д-р Никола Тонков, геофизик
гл. ас. д-р Любен Лещаков
гл. ас. д-р Петя Андреева, уредник
гл. ас. д-р Галина Дянкова-Грозданова, уредник
гл. ас. д-р Наталия Иванова, уредник
гл. ас. д-р Миглена Стамберова, уредник
гл. ас. д-р Мила Чачева
гл. ас. д-р Николина Николова
гл. ас. д-р Петър Първанов
гл. ас. д-р Петър Минков, фонд "Праистория"/"Неолит, халколит, бронзова епоха"
гл. ас. д-р Пламен Георгиев
гл. ас. д-р Теодора Богданова
ас. Михаела Горнишка
ас. д-р Александър Манев
ас. Пламен Дойчев
д-р Калина Йорданова
д-р Пантелис Харалампакис
д-р Филип Колев, уредник
д-р Филип Петрунов

Из "ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния археологически институт с музей при БАН, приет от Общото събрание на учените (ОСУ) в НАИМ–БАН на 31.03.2016 г., последно доп. и изм. от ОСУ в НАИМ–БАН на 22.05.2023 г.:

Чл. 6. (1) Общото събрание на учените включва всички лица с академична длъжност и/или научна степен на основна работа в НАИМ.

(2) Общото събрание на учените избира свой председател за срок от четири години.

(3) Председателят на ОСУ не може да заема тази длъжност повече от два последователни мандата.

(4) Директорът, заместник-директорите и научният секретар не могат да бъдат избирани за председател на ОСУ.

(5) Общото събрание на учените се свиква от неговия председател, от директора на НАИМ, от председателя на Научния съвет, както и по писмено предложение на една пета от своите членове.

Чл. 7. Общото събрание на учените:

1. приема, изменя и допълва Правилника за устройството и дейността на НАИМ;

2. избира и отзовава своите представители в Общото събрание на БАН;

3. избира, променя и допълва състава на Научния съвет на НАИМ;

4. приема ежегодните отчети за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на НАИМ-БАН;

5. обсъжда програмите за управление, представени от кандидатите за директор и

предоставя на УС на БАН протокол от проведеното заседание;

6. взема решения по неотбелязани в горните алинеи въпроси, свързани с дейността на НАИМ.

Чл. 8. (1) Общото събрание на учените може да взема решения, ако присъстват повече от половината членове от списъчния му състав. Решенията се вземат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от присъстващите на събранието с изключение на случаите по т. 2 и 3 на чл. 7, за които решенията се вземат с тайно гласуване и с мнозинство повече от половината от редуцирания списъчен състав.

(2) (изм. – 22.05.2023 г.) Списъчният състав на ОСУ не може да се редуцира с повече от една пета, като се редуцират само членовете, които отсъстват поради командировка, болест или отпуск за период, не по-кратък от един месец.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн