BG / EN
Научен съвет

председателдоц. д-р Крум Бъчваров
секретардоц. д-р Камен Бояджиев
зам.-председателдоц. д-р Красимир Ников
проф. д-р Сергей Торбатов
проф. д-р Людмил Вагалински
проф. д.н Венцислав Динчев
проф. д-р Анелия Божкова
доц. д-р Христо Попов
доц. д-р Стефан Александров
доц. д-р Милена Тонкова
доц. д-р Мария Гюрова
доц. д-р Марио Иванов
доц. д-р Маргарит Дамянов
доц. д-р Иво Чолаков
доц. д-р Георги Нехризов
доц. д-р Деян Рабовянов
доц. д-р Андрей Аладжов
Иван Войков, фонд "Каменни паметници"/"Епиграфика"

Из "ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния археологически институт с музей при БАН, приет от Общото събрание на учените (ОСУ) в НАИМ–БАН на 31.03.2016 г., последно доп. и изм. от ОСУ в НАИМ–БАН на 22.05.2023 г.:

Чл. 9. (1) Научният съвет е колективен орган за научно ръководство на НАИМ с четиригодишен мандат.

(2) (доп. – 22.05.2023 г.) За членове на НС се избират доктори на науките, хабилитирани учени, член- кореспонденти (дописни членове) и академици (действителни членове).

Директорът на НАИМ е член на НС по право, но не може да бъде негов председател.

(3) (изм. – 22.05.2023 г.) Броят на членовете на НС на НАИМ не може да бъде по-малък от 15 и повече от 25 души. Броят на членовете, които не са на основна работа в НАИМ, не може да надвишава една трета от общия брой на членовете на НС.

(4) (доп. – 22.05.2023 г.) Съставът на НС може да се обновява в рамките на мандата му при условията и по реда на чл. 11а и чл. 12 на този правилник.

(5) (нова – 22.05.2023 г.) В заседанията на Научния съвет с право на съвещателен глас участва един млад учен или докторант. Той се избира от Общото събрание на учените за мандата на Научния съвет. Правото на младите учени и докторантите да бъдат избирани се определя към датата на избора на Научния съвет.

Чл. 10. (1) (доп. – 22.05.2023 г.) Научният съвет избира свои председател, заместник-председател и секретар за срока на мандата си с тайно гласуване и при мнозинство повече от половината от списъчния си състав. Заместник-директорът и научният секретар не могат да бъдат избирани за председател на научния съвет.

(2) Председателят на НС не може да заема тази длъжност повече от два последователни мандата.

(3) НС се свиква от председателя, от директора на НАИМ или по писмено искане на една пета от неговите членове.

Чл. 11. (1) Научният съвет:

1. определя научната политика на НАИМ;

2. (доп. – 22.05.2023 г.) приема плановете за научноизследователската, експозиционната и учебната дейност на НАИМ и заедно с Общото събрание на учените приема отчетите за тяхното изпълнение;

2а. (нова – 22.05.2023 г.) приема завършените планови и договорни изследвания;

3. приема по предложение на директора бюджета на НАИМ и контролира изпълнението му;

4. взема решения за създаване и закриване на научни структурни звена в НАИМ;

5. обсъжда и одобрява предложения за международно сътрудничество, както и договори за реализацията на международни проекти с участието на НАИМ;

6. (изм. – 22.05.2023 г.) утвърждава предложенията от директора за заместник-директор, научен секретар и избира с тайно гласуване ръководителите на структурни звена, предложени от членовете на научния съвет и/или на учените от структурното звено;

6а. (нова – 22.05.2023 г.) приема правила за атестация на учените и останалите служители,

избира атестационни комисии и утвърждава резултатите от извършените атестации;

7. взема решения за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности и за предсрочно освобождаване на лица с академични длъжности;

8. извършва избори за заемане на академични длъжности, отнема академични длъжности, зачислява и отчислява докторанти съгласно установения от закона ред;

9. утвърждава решения на директора за разпореждане с имоти, собственост на НАИМ;

10. избира редакционните колегии на научните периодични издания на НАИМ и прави промени в тях. Утвърждава редакторите на сборници;

11. утвърждава решенията на директора за участие на НАИМ в търговски дружества и др.;

12. избира външни (почетни) членове на НАИМ;

13. взема решения по неотбелязани в горните алинеи въпроси, свързани с дейността на НАИМ.

(2) Заседанията на НС са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете на списъчния му състав, освен когато е предвидено друго. Решенията си НС взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове и с явно гласуване, освен когато е предвидено друго.

(3) (доп. – 22.05.2023 г.) Решенията си по т. 5, 6, 6а 7, 9 и 10 на ал. 1, НС взема с мнозинство повече от половината от списъчния състав.

(4) (изм. – 22.05.2023 г.) Решенията си относно заемане и отнемане на академични длъжности (т. 8 на ал. 1) НС взема с тайно гласуване и мнозинство повече от половината от редуцирания списъчен състав. При избора трябва да участват минимум 2/3 от редуцирания списъчен състав на НС. Списъчният състав на НС не може да се редуцира с повече от една шеста, като се редуцират само членове, които отсъстват поради командировка, болест или отпуск за период, не по-кратък от един месец.

(5) (доп. – 22.05.2023 г.) Заседанията на НС са публични, освен когато законът предвижда друго. Решенията на НС са достъпни за служителите в НАИМ.

Чл. 11а (нов – 22.05.2023 г.) Прекратяването на членството в Научния съвет става:

1. по собствено желание;

2. при невъзможност за участие в работата на Научния съвет за повече от шест последователни месеца, при фактическо неучастие за период от шест последователни месеца или при отсъствие на повече от две трети от заседанията през дадена календарна година;

3. при отзоваване, което се извършва по реда на избирането;

4. при влизане в сила на присъда за умишлено престъпление от общ характер;

5. при смърт или поставяне под запрещение.

Чл.12 (изм. – 22.05.2023 г.) На освободено по чл. 11а място се избира нов член на НС.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн