BG / EN
Научен архив

завеждащ Анита Георгиева

Научният архив на НАИМ-БАН (НА на НАИМ-БАН) е филиал на Научния архив на БАН, съгласно протокол N 25/1959 г. на Президиума на БАН. От 1973 г. към него е включен специализиран архив, който представлява фонд от законово регламентирани документи на хартиен носител, създадени в резултат на ежегодно провеждани археологически проучвания на територията на Република България. Основната задача на НА на НАИМ-БАН е да приема, регистрира, съхранява и опазва предаваната теренна научна археологическа документация.

До 2014 г. в НА на НАИМ-БАН са постъпили 15 052 архивни документи.

От началото на 2015 г. стартира проект за дигитализация на Научния архив на НАИМ-БАН. Цел на бъдещия дигитален Научен архив е да осигури дългосрочно съхраняване и опазване на оригиналните архивни документи чрез създаване на техни висококачествени дигитални копия. Обект на дигитализация са всички архивни документи, съхранявани в НА на НАИМ-БАН.

Завеждащ Научен архив: Анита Георгиева
Дигитализация на НА: Катрина Колева и Елена Найденова
E-мейл за контакт: archives@naim.bg


***
Указания за предоставяне на дигитални архивни документи от Дигиталния център при Научния архив на НАИМ-БАН

Съгласно Заповед № І 221/01.04.2016 г. на Директора на Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН), настоящите указания уреждат реда за предоставяне на дигитални архивни документи както следва:

1. Получаване на разрешение за ползване на архивна документация от Дигиталния център при Научния архив (НА) на НАИМ-БАН при следния ред:

1.1. Изпращане на запитване до Дигиталния център при НА на НАИМ-БАН за наличност на архивната документация. Запитванията се изпращат на следния електронен адрес: archives@naim.bg.

1.2. Депозиране на заявление по образец до Директора на НАИМ-БАН, в което са посочени (1) името на археологическия обект, (2) ръководител и година на проучването, (3) мотиви за използване на документацията и (4) координати за контакт. За студенти, докторанти и постдокторанти в заявлението трябва да бъде посочен наученият ръководител и висшето учебно заведение (ВУЗ) или научна организация. За студенти, докторанти и постдокторанти в чуждестранни ВУЗ, заявлението може да бъде представено и на английски език.

2. Предоставяне на дигитална научна документация

2.1. Ползвателят получава известие по електронната поща за решението на Директора на НАИМ-БАН, срокът, в който ще му бъде предоставена документацията, и нейният размер (ако молбата му е одобрена).

2.2. Дигиталните архивни документи се предоставят на електронен носител. Поради съображения за сигурност, информацията се записва само на CD/DVD на ползвателя.

2.3. Ползвателят попълва декларация, с която се съгласява да не предоставя дигиталната научна документация на трети лица и поема отговорност за използването на информацията само за научни цели.

2.4. При получаване на архивната документация се изготвя приемо-предавателен протокол в два еднообразни екземпляра за всяка една от страните.

Заявлениe
Декларация


Тракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Плиска-Преслав
Достъпен за хора с увреждания
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн