BG / EN
Начало » НАИМ » Докторанти
Докторанти

Националният археологически институт с музей при БАН е най-старият и най-значителен научно-изследователски център в областта на археологията в България. В над стогодишната си история той е основен фактор за възникването, развитието и международния авторитет на българската археология. На това основание в действащото законодателство на Република България НАИМ при БАН е с признат юридически статут на национален научно-методически и координационен център на археологическите изследвания.

НАИМ при БАН включва следните обособени образователни и научни структурни звена: пет хронологически и тематично профилирани секции (Секция за праистория; Секция за тракийска археология; Секция за антична археология; Секция за средновековна археология; Секция за нумизматика и епиграфика), една проблемна група (Проблемна група за интердисциплинарни изследвания), два Филиала за проучване на древните български столици (в Шумен и във Велико Търново) и Археологически музей. С оглед оптимизация на дейността, в Археологическия музей са обособени два отдела: Експозиции и Фондове.

Заедно с научно-изследователската дейност, НАИМ при БАН има дългогодишни традиции в подготовката и професионалното усъвършенстване на докторанти и млади учени. През последните 50 години в АИМ-БАН са подготвени и защитени над 90% от докторантите по праистория в България. Текущото състояние на докторантите и тяхното обучение се отразяват в ежегодните отчети на НАИМ при БАН и в регулярните справки, изисквани от ЦО при БАН. Научната колегия на института включва редица хабилитирани учени по професионално направление 2.2 История и археология и по двете акредитирани специалности: 05.03.01. – Стара история (праистория) и 05.03.12 – Археология.НАИМ при БАН провежда обучение в съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката в областта на докторските програми.

Защитените и провеждани в момента докторантури в НАИМ при БАН са изцяло съобразени с актуалните научни и обществени потребности и са свързани с проучването, популяризирането и опазването на културно-историческото наследство на Република България. Те отговарят на националните и международни приоритети, отразени в Малтийската конвенция за опазване на европейското археологическо наследство, Закона за опазване на околната среда, Закона за паметниците на културата и музеите и свързаните с тях подзаконови нормативни документи.

Специалистите, защитили в НАИМ при БАН научната и образователна степен “доктор”, удовлетворяват обществените и държавни потребности от висококвалифицирани кадри както в областта на археологията, така и в областта на организацията и администрацията на дейностите, свързани с проучването, популяризирането и опазването на културно-историческото наследство, със законодателството в тази област, с представителството и взаимодействието на нашата страна в международните институции.

Списък на докторантите на НАИМ при БАН към 01.01.2024 г.


Документи:

 1. Правилник за дейността на Центъра за обучение и Академичния съвет при БАН
 2. Глави III и IV от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в НАИМ-БАН
 3. Кредити
 4. Оценка на Подготовката на Докторанти в БАН по Кредитна Система
  1. За докторантите, зачислени преди 01.01.2019 г.
  2. За докторантите, зачислени след 01.01.2019 г.
 5. Индивидуален учебен план за обучение на докторанта
 6. Типов договор за подготовка на докторанти в БАН редовна и задочна докторантура по държавна поръчка
 7. Примерно досие на докторантите в НАИМ при БАН
Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн