BG / EN
Начало » НАИМ » Докторанти
Докторанти

Националният археологически институт с музей при БАН е най-старият и най-значителен научно-изследователски център в областта на археологията в България. В над стогодишната си история той е основен фактор за възникването, развитието и международния авторитет на българската археология. На това основание в действащото законодателство на Република България НАИМ при БАН е с признат юридически статут на национален научно-методически и координационен център на археологическите изследвания.

НАИМ при БАН включва следните обособени образователни и научни структурни звена: пет хронологически и тематично профилирани секции (Секция за праистория; Секция за тракийска археология; Секция за антична археология; Секция за средновековна археология; Секция за нумизматика и епиграфика), една проблемна група (Проблемна група за интердисциплинарни изследвания), два Филиала за проучване на древните български столици (в Шумен и във Велико Търново) и Археологически музей. С оглед оптимизация на дейността, в Археологическия музей са обособени два отдела: Експозиции и Фондове.

Заедно с научно-изследователската дейност, НАИМ при БАН има дългогодишни традиции в подготовката и професионалното усъвършенстване на докторанти и млади учени. През последните 50 години в АИМ-БАН са подготвени и защитени над 90% от докторантите по праистория в България. Текущото състояние на докторантите и тяхното обучение се отразяват в ежегодните отчети на НАИМ при БАН и в регулярните справки, изисквани от ЦО при БАН. Научната колегия на института включва редица хабилитирани учени по професионално направление 2.2 История и археология и по двете акредитирани специалности: 05.03.01. – Стара история (праистория) и 05.03.12 – Археология.НАИМ при БАН провежда обучение в съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката в областта на докторските програми.

Защитените и провеждани в момента докторантури в НАИМ при БАН са изцяло съобразени с актуалните научни и обществени потребности и са свързани с проучването, популяризирането и опазването на културно-историческото наследство на Република България. Те отговарят на националните и международни приоритети, отразени в Малтийската конвенция за опазване на европейското археологическо наследство, Закона за опазване на околната среда, Закона за паметниците на културата и музеите и свързаните с тях подзаконови нормативни документи.

Специалистите, защитили в НАИМ при БАН научната и образователна степен “доктор”, удовлетворяват обществените и държавни потребности от висококвалифицирани кадри както в областта на археологията, така и в областта на организацията и администрацията на дейностите, свързани с проучването, популяризирането и опазването на културно-историческото наследство, със законодателството в тази област, с представителството и взаимодействието на нашата страна в международните институции.

Списък на докторантите на НАИМ при БАН към 01.01.2023 г.


Документи:

  1. Правилник за дейността на Центъра за обучение и Академичния съвет при БАН
  2. Глави III и IV от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в НАИМ-БАН
  3. Кредити
  4. Кредитна система за защита
  5. Индивидуален учебен план за обучение на докторанта
  6. Типов договор за подготовка на докторанти в БАН редовна и задочна докторантура по държавна поръчка
  7. Примерно досие на докторантите в НАИМ при БАН
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн