BG / EN
Изисквания към авторите

І. Студии
30-80 стандартни машинописни страници (1800 зн./стр.) + от 10-30 табла (А4) илюстрации

ІІ. Статии и съобщения
5-30 стандартни машинописни страници (1800 зн./стр.) + до 10 табла илюстрации

ІІІ. Археологически вести
До 5 стандартни машинописни страници (1800 зн./стр.) + 1 табло илюстрации

ІV. Отзиви и рецензии
До 15 стандартни машинописни страници (1800 зн./стр.)

Материалите трябва да бъдат придружени от резюме на чужд език по избор на автора в обем 1/5 от обема на ръкописа. Надписите на илюстрациите трябва да бъдат преведени на същия език.

Авторът трябва да посочи трите си имена, адрес (включително електронен), институцията, в която работи (включително нейния сайт в интернет).

Научният апарат се представя по т.нар. оксфордска система, приложена от списание „Археология”: името на автора, годината на изданието и цитираните страници се изписват в текста в скоби, при което запетая се поставя след годината. В пълния списък на цитираната литература се посочват първо заглавията на кирилица, след това на латиница, накрая с друга азбука. Подреждането им е по азбучен ред, като авторските публикации са в хронологическа последователност – от ранни към късни, а в една и съща година те се маркират с малки кирилски или съответно латински букви. Титулите на периодиката не се съкращават. Цитирани в сборници статии и студии се отделят с „-В:” от титула на изданието.

Пример:
(Рашев 2003, 159)
Р. Рашев. Съмнителни и недостоверни паметници на прабългарската култура. - В: Studia protobulgarica et mediaevalia Europensia (В чест на проф. Веселин Бешевлиев). София 2003, 158-174.

Илюстрациите трябва да бъдат качествени графични изображения, подредени в табла, или черно-бели фотографии в мащаб 9x12 или 13x18 см. Илюстрациите трябва да имат линеен мащаб, което за фотосите не е задължително, ако са придружени от мащабирано графично изображение на същия паметник. Надписите се прилагат в отделен списък и повторени на гърба на самите изображения, номерирани с арабски цифри. Илюстрации на магнитен носител не се приемат.

Текстовете се предават на магнитен носител (MFD-3.5) или компактдиск (CD) в Rich Text Format (MS WORD с разширение RFT) и шрифт Times New Roman, Regular 12 pt.; Page Margins – 3.5; Space line – 1.5. Заглавието и името на автора са ляво подравнени и заглавието е почернено (Bold). Обяснителните бележки си изписват под линия с курсив, маркирани в текста с индекс. Към магнитния носител се прилага разпечатка на текста. Приемат се само напълно окомплектовани и в изискуемия обем ръкописи.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн