Разкопки и проучвания, 36. София: Археологически институт с музей, 2006. ISSN 0205-0722, 138 стр., 31 обр. ] Националният археологически музей е най-големият в България и важен център за популяризиране миналото на днешните български земи. Със своя научен и музеен потенциал HАИМ-БАН е най-голямата научно-изследователска институция за археология в Югоизточна Европа." />
BG / EN
Начало » Издания » Разкопки и проучвания » Разкопки и проучвания [ Брой: С. Иванова. Ранни и среднопалеолитни кремъчни ансамбли от района на язовир "Широка поляна" (Западни Родопи). Разкопки и проучвания, 36. София: Археологически институт с музей, 2006. ISSN 0205-0722, 138 стр., 31 обр. ]
Разкопки и проучвания [ Брой: С. Иванова. Ранни и среднопалеолитни кремъчни ансамбли от района на язовир "Широка поляна" (Западни Родопи). Разкопки и проучвания, 36. София: Археологически институт с музей, 2006. ISSN 0205-0722, 138 стр., 31 обр. ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
І. УВОД В ТЕМАТА
І.1. Западните Родопи – геоморфология, петрографска характеристика, граници на изследвания район
8
І.2. История на палеолитните проучвания в Западните Родопи
9
І.3. Локализация на палеолитните находище в Западните Родопи
10
І.4. Кремъчни суровини - образуване и разпространение
12
І.4.1. Обща макроскопска характеристика на кремъчните
12
суровини в района на язовир “Широка поляна”
13
ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ
ІІ.1. Особености на родопските кремъчни ансамбли – основни принципи в методите на изслезване
16
ІІ.2. Методика
17
ІІ.2.1. Характеристика на прилаганите критерии
18
ІІ.2.1.1.Метрични
18
ІІ.2.1.2. Морфологични
19
ІІ.2.1.3. Технологични
19
ІІ.2.2. Характеристика на дебитажа
20
ІІІ.2.2.1. Метрична характеристика
20
ІІ.2.2.2. Технологична характеристика
23
ІІ.2.2.2.1. Характеристика на горната повърхност
23
ІІ.2.2.2.2. Характеристика на основата – характерни белези на основите на отломъците
25
ІІ.2.2.2.3. Характеристика на точката на удара
25
ІІ.2.2.2.4. Място в технологичната верига
25
ІІ.2.2.2.5. Тип на кремъчната суровина
25
ІІ.2.2.3. Морфологична характеристика
25
ІІ.2.3. Характеристика на ядрата
27
ІІ.2.3.1. Метрична характеристика на ядрото
27
І.2.3.2. Технологична характеристика на ядрата
30
ІІ.2.3.2.1. Тип на модула на изходната кремъчна суровина
30
ІІ.2.3.2.2 Начин на третиранена модула на изходната кремъчна суровина
30
ІІ.2.3.2.3. Технологична характеристика на страните на ядрото
30
ІІ.2.3.3. Морфологична характеристика на ядрата
30
ІІ.2.3.3.1. Форма на ядрото.
31
ІІ.2.3.3.2. Форма на страните на ядрото
31
ІІ.2.3.3.3. Релеф на страните на ядрото
31
ІІ.2.3.3.4. Състояние на междунегативните ръбове
31
ІІ.2.3.3.5. Вид на кората
31
ІІ.2.3.3.6. Вид на патината
31
ІІ.2.3.3.7. Площ на покритите с кора и или патина повърхности
31
ІІ.2.4. Характеристика на оръдията
32
ІІ.2.4.1. Типологична характеристика
32
ІІ.2.4.2. Характеристика на отломъка, от който е изработено оръдието
32
ІІ.2.4.3. Характеристика на оръдието
32
ІІІ. ШИРОКА ПОЛЯНА – МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИСТОРИЯ НА ПРОУЧВАНИЯТА, ГЕОМОРФОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРАТИГРАФИЯ
ІІІ.1. Местоположения
33
ІІІ.2. История на проучванията
33
ІІІ.3. Геоморфоложка характеристика
34
ІІІ.4. Стратиграфия на отложенията - опис на пластовете
34
ІV. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КРЕМЪЧНИТЕ АНСАМБЛИ ОТ ШИРОКА ПОЛЯНА
ІV.1. Характеристика на ранно и среднопалеолитния кремъчен ансамбъл от Танин ручей
36
ІV.1.1. Характеристика на ядрата (Танин ручей)
36
ІV.1.1.1. Характеристика на левалуазките ядра
36
ІV.1.1.2. Характеристика на дисковидните ядра
37
ІV.1.1.3.Характеристика на едноплощадковите ядра
38
ІV.1.1.4. Характеристика на ядрата със сменена ориентация
39
ІV.1.1.5. Характеристика на фрагментите и късове със следи от ядруване
39
ІV.1.2. Характеристика на дебитажа (Танин ручей)
39
ІV.1.3. Характеристика на оръдията(Танин ручей)
40
ІV.2. Характеристика на среднопалеолитния кремъчен ансамбъл Иванчови колиби
45
ІV.2.1. Характеристика на ядрата (Иванчови колиби)
45
ІV.2.2. Характеристика на дебитажа (Иванчови колиби)
50
ІV.2.3. Характеристика на оръдията (Иванчови колиби)
51
ІV.3. Характеристика на ранно и среднопалеолитния кремъчен ансамбъл от находище Шенкин склад
57
ІV.3.1. Характеристика на ядрата (Шенкин склад)
58
ІV.3.2. Характеристика на дебитажа (Шенкин склад)
61
ІV.3.3.Характеристика на оръдията от (Шенкин склад)
61
ІV.4. Характеристика на среднопалеолитния кремъчен ансамбъл (Шевар дере)
65
ІV.4.3. Характеристика на оръдията (Шевар дере)
65
ІV.5. Характеристика на среднопалеолитния кремъчен ансамбъл „Карелова река”
67
V. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КРЕМЪЧНИТЕ АНСАМБЛИ ОТ РАЙОНА НА ШИРОКА ПОЛЯНА
V.1. Технико-типологически сравнителен анализ
68
V.1.1. Сравнителен анализ на групата на ядрата
69
V.1.2. Сравнителен анализ на дебитажа
73
V.2. Типологичен анализ
74
V.2.1. Кремъчни артефакти с двустранна обработка – бифаси и бифасни форми
74
V.2.2 Кремъчни ансамбли от Широка поляна - листовидни, двустранно обработени оръдия
75
V.2.3. Кремъчни артефакти с двустраннаобработка - стъргала-ножове в Иванчови колиби
76
V.2.4. Бифасно стъргало от кремъчния ансамбъл Шенкин склад
76
V.2.5. Кремъчни ансамбли Широка поляна – левалуазки отломъци
76
V.2.6. Кремъчни ансамбли Широка поляна – стъргала
76
VІ. РАННО И СРЕДНО ПАЛЕОЛИТНИТЕ КРЕМЪЧНИ АНСАМБЛИ ОТ ШИРОКА ПОЛЯНА В КОНТЕКСТА НА РАННО И СРЕДНО-ПЛЕЙСТОЦЕНСКИТЕ ПАЛЕОЛИТНИ КУЛТУРИ В ЕВРО
VІ.1. Плейстоцен – хронология и климатични промени
78
VІ.2. Първа поява на човека на Европейския континент Пътища на миграция
79
VІ.3. Хронологически граници и кратка характеристика на палеолитните култури
80
VІ.3.1. Ранен палеолит
80
VІ.4. Ранен палеолит на Балканите
80
VІ.5. Среден палеолит
81
VІ.6. Обобщение
82
ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА
84
EARLY AND MIDDLE PALAEOLITHIC FLINT ASSEMBLAGES FROM THE AREA OF SHIROKA POLYANA DAMP, WESTERN RHODOPES MOUNTAIN
86
ОБРАЗИ (FIGURES)
105
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн