BG / EN
Изисквания към авторите

Авторите могат да предават статиите си, написани на български, английски, френски, немски, електронно и разпечатани на хартия: файлове: Rich Text Format, Font Type: Times New Roman Regular, Font Size: 12 pt, Space 1.5. Илюстрациите се представят с резолюция от 300 до 600 dpi, файлови разширения jpg или tif и записани на CD. Статиите се изпращат по пощата на главния редактор Цони Цонев, Национален археологически институт с музей – БАН, София 1000, ул. „Съборна” 2, (e-mail: tsts1113@yahoo.com).

Придружаващо писмо: моля, прибавете към всеки ръкопис писмо, което потвърждава, че всички автори са съгласни да предадат статията и ръкописът не се разглежда за публикуване в друго списание.

Формат на ръкописите: всеки ръкопис трябва да съдържа:

  1. Заглавие и подзаглавие (ако има). Пълното име на всеки автор, настоящата му месторабота, пълен адрес и e-mail се представят като първа бележка под черта.
  2. Резюмето да е с максимална дължина 1/8 от статията. Ако ръкописът е на български, резюмето да е на английски, френски или немски и обратното.
  3. Броят на думите в основния текст да не надвишава 30 000.
Цитираната литература следва Оксфордската система. Цитирането в текста трябва да съдържа в скоби авторовата фамилия или разбираемо съкращение на заглавието на работата, ако няма посочено име на автор или редактор (това трябва да отговаря на библиографската отметка в цитираната литература в края на текста) и датата на публикация, страница/илюстрация. Пример: (Ivanova 1997, 5-14); (Mathematische Formeln 1990, 21; Hiller 1993, Abb. 8-10). Цитираната литература се представя в азбучен ред (кирилица на първо място, латиница на второ, други езици в края). Включва се пълното заглавие, място на публикация, издател (ако има), брой, страници. Ако монографията е публикувана в поредица, заглавието на поредицата се дава в скоби. Имената на авторите и годината на публикация, както са цитирани в текста, се представят потъмнени. Следва знак двоеточие; фамилните имена на авторите се повтарят със съкратени първи и втори имена. Примери:

Kobylianski, Hershkovitz 1997: E. Kobylianski, I. Hershkovitz. Biology of Desert Populations-South Sinai Beduins: Growth and Development of Children in Human Isolates, (ERAUL, 82), 1997, Liege, 276.

Trotter, Gleser 1952: M. Trotter, G.C. Gleser. Estimation of stature from long bones of Americam Whites and Negroes. - American Journal of Physical Anthropology, 1952, 10, 463-517.

Kavur 2003: B. Kavur. The Things We Did Not Find. In: Tsonev, Ts., E. Montagnari Kokelj (eds). The Humanized Mineral World: towards social and symbolic evaluation of prehistoric technologies in South Eastern Europe, 115-119. Proceedings of the ESF ExploratoryWorkshop, Sofia, 3-6 September 2003. (ERAUL, 103), Liege-Sofia.

Ръкописи не се връщат.


Издания
Интердисциплинарни изследвания
© 2019 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн