BG / EN
Начало » Издания » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика » За Нумизматика, сфрагистика и епиграфика
За Нумизматика, сфрагистика и епиграфика

Списание Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, издание на Националния археологически институт с музей – БАН, излиза веднъж годишно и публикува статии и съобщения за монети, монетни съкровища, печати, монетовидни и епиграфски паметници от фондовете на обществени и частни колекции (в България и чужбина), както и от археологически разкопки в България. На страниците на изданието се обнародват и обзорни, тематични и проблемни статии от областта на античната и средновековна нумизматика и сфрагистика, на античната и средновековна епиграфика и на сродна с тях проблематика от областта на археологията и изворознанието.

Издаването на годишника започна през 2003 г. с решение на Научния съвет на АИМ под името Нумизматика и епиграфика. Идеята беше да бъде създадено на високо полиграфично ниво, под патронажа и с финансовите средства на АИМ, първото периодично академично издание в България – трибуна на научните търсения и постижения на българските нумизмати и епиграфи. А основната цел на изданието е популяризиране на българската нумизматика, сфрагистика и епиграфика у нас и в чужбина. С учредяване на списание Нумизматика и епиграфика беше запълнена онази ниша в българската академична полиграфия, която зееше празна в продължение на десетилетия и която без успех епизодично запълваха не особено качествени периодични издания - обществени и частни.

През 2004 г. беше отпечатан брой 1’2003 на списанието със заглавие Нумизматика и епиграфика. През следващата 2004 г., с ново решение на Научния съвет на АИМ, годишникът беше преименуван на Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. Под това име, но при съхранен профил, списанието се публикува от брой 1’2004 нататък.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн