BG / EN
Изисквания към авторите

Годишникът НУМИЗМАТИКА, СФРАГИСТИКА И ЕПИГРАФИКА публикува статии и съобщения за монети, монетни съкровища, печати, монетовидни и епиграфски паметници от фондовете на обществени и частни колекции (у нас и в чужбина), както и от археологически разкопки в България. На страниците на изданието се обнародват и обзорни, тематични и проблемни статии в областта на античната и средновековна нумизматика и сфрагистика, на античната и средновековна епиграфика и на сродна с тях проблематика от областта на археологията и изворознанието.


УКАЗАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

Ръкописи
Приема се текст само във файлов формат .doc, .rtf, .odt, набран само с UNICODE шрифт, придружен с отпечатано копие на материала, обем до 20 стандартни страници (до ок. 70 хил. знака), вкл. резюме на български език, цитирана литература и списък на образите. Редколегията на годишника не поема ангажимента за стиловата редакция на авторските текстове, а следи единствено за тяхната научна, граматическа и правописна коректност. Стилът на всеки материал носи облика на своя автор.
 
Илюстрации
1. Чертежите и рисунките ще са в текстово тяло и трябва да бъдат съобразени с наборно поле (120×200 мм). Снимките на монети, печати и монетовидни паметници ще се композират в отделни табла в края на тома. Размерът на всяко табло трябва да е съобразен с наборното поле (120×200 мм).
 
2. Снимки
Предпочитат се високо качествени черно-бели изображения върху бял фон, фотокопирани на гланцова хартия. Върху лицето не трябва да има надписи. Посочват се номера на образа и ориентацията му, ако има нужда.
 
Сканираните образи трябва да бъдат с реална (оптическа) резолюция не по-малка от 300 точки на инч (300 dpi). Приемат се само следните файлови формати за образите: .jpg, .tif, .eps, .psd.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн