BG / EN
Начало » Новини » Новини » СЕСИЯ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В НАИМ – БАН, ПОДКРЕПЕНИ СЪС СОБСТВЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
СЕСИЯ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В НАИМ – БАН, ПОДКРЕПЕНИ СЪС СОБСТВЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

29.12.2020

Преамбюл:

Задача на настоящата сесия е реализирането на двугодишни научно-изследователски проекти, с които да бъде подпомогната издателската дейност в НАИМ – БАН като се насърчи публикуването на научни разработки в индексирани издания (индексирани в Scopus или Web of Science) или в издания на НАИМ – БАН.

 

Сесията и правилата за нейното провеждане са одобрени с решение на Научния съвет на НАИМ – БАН от 21.12.2020 г. (Протокол № 18)

 

Общи параметри:

Общата финансова рамка на сесията е 200 000 (двеста хиляди) лева, заделени от собствени средства на НАИМ-БАН и одобрени целево за нуждите на програмата от Научния съвет на НАИМ-БАН.

 

Право да участват в сесията като ръководители на проект имат всички научни работници в НАИМ – БАН, които са членове на списъчния състав на Общото събрание на институцията.

 

Всеки ръководител на проект има право да кандидатства с един проект.

 

Максималният бюджет на всеки отделен проект е до 10 000 (десет хиляди) лева.

 

Целева насоченост на проектите:

Проектите по настоящата програма трябва да бъдат ориентирани към решаване на конкретен научен проблем и създаване на краен научно-изследователски продукт – публикация, с приноси в съответната научна област.

Краен резултат на проектите трябва да бъде създаване и публикуване на научна статия или студия в индексирано издание или в издание на НАИМ – БАН или създаване и публикуване (в България или в чужбина) на научна монография.

 

Срокове:

 

Провеждане на сесията за кандидатстване

Проектите се подават в периода 29.12.2020 – 15.02.2021 в Научния секретариат на НАИМ – БАН.

Подадените проекти се разглеждат в периода 16.02. – 10.03.2021 от комисия, одобрена от НС на НАИМ-БАН и назначена със заповед на директора на НАИМ – БАН.

Решенията на комисията и направеното класиране на проектите се разглежда и одобрява на заседание на НС на НАИМ-БАН в периода 17 – 26.03.2021 г.

В периода 29.03. – 2.04.2021 г. се сключват договори с ръководителите на одобрените проекти.

 

Провеждане и отчитане на проектите

Срокът на действие на проектите започва да тече от момента на сключване на договорите за тяхното изпълнение.

Отчитането на проектите и договорите по тях се извършва на два етапа с финансов и научен отчет.

  1. Финансово отчитане:

Финансовото отчитане на средствата и дейностите по сключените договори трябва да бъде извършено до 10.12.2021 (петък).

Финансовите отчети се приемат и одобряват от:

-          Счетоводен отдел на НАИМ-БАН и от вътрешния финансов одитор на НАИМ – БАН,

-          От комисията по кандидатстване, одобрена с решение на НС. Последната одобрява целесъобразността и съответствието на направените разходи, съобразно заявените в проектите дейности.

В случай, че част от направените разходи не бъдат одобрени от счетоводния отдел на НАИМ-БАН или от комисията, ръководителят на проекта трябва да възстанови сумата на непризнатия разход.

  1. Научно отчитане:

Крайният срок за извършване на научното отчитане по проектите е 31.10.2022 г. Отчитането се извършва с копие от издадена публикация или с ръкопис, придружен от писмо-удостоверение за приета за печат публикация, както и с приложен кратък доклад на ръководителя за извършената научно-изследователска работа по проекта.

В случай, че до 31.10.2022 г. не бъде направено научно отчитане на даден проект, на ръководителя на същия се дава максимален 4-месечен допълнителен срок да пренасочи публикацията към друго издание и да отчете проекта. В случай, че научно отчитане не бъде направено и след предоставяне на допълнителния срок, ръководителят е длъжен да възстанови в пълен обем получените за реализирането на проекта средства.

 

Начин на кандидатстване:

Кандидатите участват в сесията с разработени от тях проекти.

Проектите трябва да съдържат:

-          тема, основен научно-изследователски въпрос, по който ще се работи при реализирането на заявения проект;

-          мотивационен текст, цели и задачи на проекта, аргументация за научната значимост на изследваната тема, очакван краен резултат, методика, работна програма - съгласно приложен проектен формуляр;

-          издание или група от издания, пред които ще се кандидатства за публикуване на резултатите от проекта;

-          план-сметка по образец;

-          заявление до директора на НАИМ – БАН за участие в сесията;

 

 

Допустими и недопустими дейности и разходи:

-          Проектите не са предназначени за провеждане на полева изследователска  дейност (археологически разкопки, теренни издирвания и регистрация, геофизични проучвания);

-          Всички щатни служители в НАИМ – БАН не получават хонорари за работа, извършена по проектите на настоящата сесия;

-          Недопустими са разходи за наем на автомобил и ДМА

-          Допустими са разходи за заплащане на различни интердисциплинарни изследвания в България или в чужбина;

-          Допустими са разходи за обработка на материали от археологически разкопки (командировъчни средства, средства за заплащане на труд по обработка, в случай, че последният не се извършва от щатни служители в НАИМ – БАН);

-          Допустими са разходи за дейности пряко свързани с подготовката на научната публикация по заявената тема (преводи на чужд език, рисуване, дизайн на образи, компютърна обработка, предпечат и др.)

 

Одобрение на проектите:

- Разглеждането и класирането на проектите се извършва от 7-членна комисия, чийто състав е приет от НС и е назначен със заповед на директора на НАИМ – БАН. В състава на комисията влизат: 1 представител на ръководството на НАИМ – БАН, 1 представител на счетоводен отдел и по един представител от основните секции на НАИМ – БАН. Всички членове на комисията (с изключение на представителя на счетоводен отдел) са хабилитирани лица;

- Комисията е постоянно действаща за целия срок на провеждане на сесията и участва, както в процеса по разглеждане и одобрение, така и в процеса на отчитане на подадените проекти;

-          Членовете на комисията не участват/кандидатстват със собствени проекти в настоящата сесия;

-          Комисията има право по време на срока за разглеждане на проектите да връща проекти с предложение за преработване (по отношение на заявени дейности и финансови параметри) на подалите ги кандидати, като за преработване се дава максимум 5-дневен срок.

-          Комисията оценява подадените проекти, съобразно критерийна система, одобрена от НС; Съобразно тази система комисията дава научна оценка и оценка на финансовата целесъобразност на предложените проекти;

-          Извършеното от комисията класиране се представя на Научния съвет, като се разглежда и одобрява от последния.


 

Проектен формуляр за двугодишни научни проекти

с финансиране от НАИМ БАН съгласно Решение на НС (Протокол № 18/21.12.2020 г.)

 

Название на проекта: …………………………………………………………………..

 

Име, научна степен и академична длъжност на ръководителя на проекта:

Секция/ отдел в НАИМ – БАН: …………………………………………………………………….

Контакти на ръководителя: e-mail, GSM: ………………………………………………..

 

Списък с издание или група от издания, пред които ще се кандидатства за публикуване на резултатите от проекта: …………………………………………………………..

 

1. Мотивационна част: ……………………………………………………….. (до 1800 знака)

/Защо се предлага този проект? Какъв научен проблем се очаква да реши предложеният проект? Защо е актуален? Какъв принос се очаква? /

 

2. Цел/и и задачи на проекта, очаквани резултати: ………………… (до 1500 знака)

/Ясно формулирани цели и задачи, измерими, да подлежат на оценка./

 

3. Методика: ……………………………………………………….. (до 800 знака)

/Каква е методиката и защо е избрана?/

 

4. Работна програма: ……………………………………………………….. (до 1000 знака)

/Дейности, срокове; да се приложи линеен график/

 

5. Екип на проекта:

/Да се посочат поименно участниците в проекта – изследователи и основни технически лица. При възлагане на ключови външни услуги да се посочат изпълнителите физически и юридически лица/.

 

6. План-сметка по образец, придружена с обяснителна записка ………………   (до 800 знака за обяснителната записка):

/План-сметката да е обвързана с работната програма.

Допустими разходи: командировъчни (пътни, дневни, квартирни), консумативи, външни услуги – анализи и изследвания, други аргументирани в проекта услуги; хонорари за помощни дейности - реставрация на находки, подготовка на илюстрации (рисуване, чертане, изработване на карти, заснемане), обработка на археологически материали, превод на чужд език.

 

Недопустими разходи: хонорари на научния екип, наем на автомобил, ДМА./


Критерии за оценка на проекти:Документи:

 

  1. План-сметка;
  2. Оценъчна карта.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн