BG / EN
Начало » Новини » Новини » Информация за графика и начина на провеждане на годишните археологически отчети, за осъществените през 2021 г. теренни археологически проучвани, както и инструкции за подготвяне на статиите за издаване в поредицата „Археологически открития и разкопки“
Информация за графика и начина на провеждане на годишните археологически отчети, за осъществените през 2021 г. теренни археологически проучвани, както и инструкции за подготвяне на статиите за издаване в поредицата „Археологически открития и разкопки“

01.02.2022

Уважаеми колеги, 

 

Във връзка с продължаващата тежка епидемиологична обстановка на територията на страната е необходимо традиционните годишни археологически отчети и тази година да бъдат проведени в дистанционна форма, която се съобразява със спазването на мерките за опазване на общественото здраве.  

По тази причина отчетите за теренните археологически проучвания по чл. 153, ал. 1, т.7 и ал. 2 от ЗКН, както и по глава четвърта от  Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания ще бъдат осъществени, както следва: 

 1. Отчетите ще бъдат проведени в платформата zoom, като заплащането на лиценза и техническата поддръжка по провеждането ще бъдат осигурени от страна на НАИМ – БАН.  

 1. Всички части на теренната документация по чл. 23, ал.2 от Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания следва да бъдат изпратени не по-късно от 5 календарни дни преди началото на отчетите в съответната секция на НАИМ – БАН на нейния ръководител и секретар. За първоначално разглеждане теренната документация трябва да бъде изпратена дигитално в PDF формат. Неизпратената в съответния срок документация няма да бъде приемана за отчет. 

 1. Ръководителят и секретарят на съответната секция имат задължението да изпратят получената в дигитален вид документация на членовете на комисията по документация, определени предварително за всяка една секция. 

 1. Разглеждането на документацията се извършва от членовете на комисиите преди началото на отчетите. 

 1. По време на отчетите, в съответствие с предварително изготвената програма, всеки научен ръководител на осъществени през 2021 г. теренни археологически проучвания представя в платформата zoom PowerPoint-презентация за извършената работа. 

 1. След представянето на презентацията членовете на комисията дават своето становище по теренната документация на извършеното теренно археологическо проучване.  

 1. Въз основа на чл. 27 от от Наредба № Н-00-0001 от 14.02.1011 г. за извършване на теренни археологически проучвания членовете на съответната секция от НАИМ – БАН правят оценка и приемат представения отчет. Платформата zoom дава възможност за изказвания, гласуване, както и за задаване на писмени въпроси. 

 1. В случай, че отчетът и теренната документация бъдат приети без възражение научният ръководител изпраща в съответствие с чл. 25 от Наредба № Н-00-0001 от 14.02.1011 г. за извършване на теренни археологически проучвания разпечатан на хартиен носител екземпляр от теренната документация, придружен от 2 диска, на които документацията е копирана в дигитален вид, до деловодството на НАИМ – БАН. 

 1. След получаването на документацията на екземпляра в 7-дневен срок научният ръководител получава от завеждащия Научния архив на НАИМ – БАН документ за предадената и съответно получена документация.  

 1. В случай, че научните ръководители искат да изпратят екземплярите от приетата теренна документация, то следва да го направят с фирма ЕКОНТ, като посочат, че пратката е за сметка на изпращащия. 

 1. В случай, че теренната документация и отчетът не бъдат приети, то на съответния научен ръководител се дава срок за тяхното коригиране, след което се насрочва отделно заседание, което също ще бъде осъществено в дистанционен формат. 

 1. В дистанционния формат на заседанията ще участват всички членове на съответната секция, както и всички научни ръководители, които имат отчети в програмата на конкретната секция на НАИМ – БАН. 

 1. Линкове за включване в заседанията ще бъдат изпращани 3 дена преди началото на заседанията от техническите лица, обслужващи отчетите, на ръководителите и секретарите на секциите, които на свой ред ще ги изпращат на всички участващи в програмата на отчетите към ръководената от тях секция. Провеждането на дистанционните заседания ще бъде подсигурявано от професионални технически лица. 

 1. В срок до 01.02.2022 г. ръководителите на секции в НАИМ – БАН ще подготвят и изпратят програми до всички научни ръководители, които трябва да представят отчети пред съответната секция. Използвам случая да напомня, че всички научни ръководители, които са имали резултати, свързани с различни хронологически периоди, (включително и такива, които не са отразени в предварителната информация при подаването на заявление за издаване на разрешение), трябва да подадат заявление към съответните секции за представянето на тези резултати и пред тях. В такъв случай, както и в предходни години, теренната документация ще бъде представена само пред една секция – както е по издаденото разрешение за теренно археологическо проучване. 

 1. Дистанционната форма на провеждане на отчетите дава възможност за спестяване на време и оптимизиране на организацията им. По тази причина отчетите ще бъдат проведени в две паралелно протичащи сесии. Единствено изключение ще бъде направено за отчетите към Секция за интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България, които ще бъдат проведени самостоятелно. 

 1. Предварителен график: 

 • Отчетите към Секция за интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България ще започнат на 23.02.2022 г. (сряда) и ще продължат до края на работната седмица – до 25.02.2022 (петък). (Програмата на отчетите можете да видите тук). 

 • Отчетите към Секция за тракийска археология ще започнат на 28.02.2022 (понеделник) и ще продължат до 04.03.2022 г. Отчетите на Секция за тракийска археология ще се провеждат паралелно с тези на Секция за средновековна археология с два различни линка. (Програмата на отчетите можете да видите тук). 

 • Отчетите към Секция за средновековна археология ще започнат на 28.02.2022 (понеделник) и ще продължат до 04.03.2022 г. Отчетите на Секция за средновековна археология ще се провеждат паралелно с тези на Секция за тракийска археология с два различни линка. (Програмата на отчетите можете да видите тук). 

 • Отчетите към Секция за праистория и Секция за антична археология ще започнат едновременно на 07.03.2022 г. (понеделник) и ще се провеждат паралелно с два различни линка. Отчетите на Секция за праистория ще приключат на 09.03.2022 г. (Програмата на отчетите можете да видите тук), а тези на Секция за антична археология на 12.03.2022 г. (Програмата на отчетите можете да видите тук). 

 • На 3.03.2021 (национален празник) отчети няма да бъдат провеждани. Отчети няма да бъдат провеждани и в неделните дни. 

 • В срок до 01.02.2022 г. (вторник) ще получите програма за отчетите към всяка една секция, както и ще бъдете уведомени за членовете на комисиите за приемане на документацията. 

 1. Подготвената в PDF-формат документация изпращайте, както следва: 

 • Секция за интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България – на доц. д-р Георги Нехризов (ръководител) и гл. ас. д-р Силва Събкова (секретар) на адреси: nehrizov@gmail.com и s.s.sabkova@gmail.com 

 • Секция за праистория – на доц. д-р Крум Бъчваров (ръководител) и гл. ас. д-р Десислава Такорова (секретар) на адреси: krum.bacvarov@naim.bg и desislava.takorova@naim.bg 

 • Секция за тракийска археология – на доц. д-р Милена Тонкова (ръководител) и гл. ас. д-р Калин Маджаров (секретар) на адреси: milenatonkova@gmail.com и kalin.madzharov@naim.bg Секция за антична археология – на доц. д-р Кръстина Панайотова (ръководител) и гл. ас. д-р Теодора Богданова (секретар) на адреси: kpanayotova@abv.bg и vorbog@yahoo.com 

 • Секция за средновековна археология – на доц. д-р Методи Даскалов (ръководител) и гл. ас. д-р Владимир Стайков (секретар) на адреси: m.m.daskalov@abv.bg и vladimir_st_staykov@abv.bg 

 

 

Надявам се годината да бъде по-добра и по-здрава за всички и съм на разположение, заедно с колегите от Научния секретариат за всички възникнали въпроси и необходимост от допълнително разяснение за формата на провеждане на отчетите на теренните археологически проучвания, осъществени през изминалата 2021 г. 

 

С уважение:  

доц. д-р Христо Попов 

Директор НАИМ – БАН 

Председател на Съвета за теренни проучвания 

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн