BG / EN
Начало » Новини » Новини » Информация за графика и начина на провеждане на годишните археологически отчети, за осъществените през 2022 г. теренни археологически проучвания
Информация за графика и начина на провеждане на годишните археологически отчети, за осъществените през 2022 г. теренни археологически проучвания

13.01.2023

Уважаеми колеги,

Предстоящите отчети за проведените през 2022 година теренни археологически проучвания (съгласно изискванията по чл. 153, ал. 1, т.7 и ал. 2 от ЗКН, както и по глава четвърта от Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания) ще бъдат осъществени, както следва:
 1. Продължава използването на установената през последните години дистанционна форма. Отчетите ще бъдат проведени в платформата ZOOM, като заплащането на лиценза и техническата поддръжка по провеждането ще бъдат осигурени от страна на НАИМ – БАН.
 2. Всички части на теренната документация по чл. 23, ал.2 от Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания следва да бъдат изпратени не по-късно от 7 календарни дни преди началото на отчетите в съответната секция на НАИМ – БАН на нейния ръководител и секретар. За първоначално разглеждане теренната документация трябва да бъде изпратена дигитално в PDF формат. Неизпратената в съответния срок документация няма да бъде приемана за отчет.
 3. Ръководителят и секретарят на съответната секция имат задължението да изпратят получената в дигитален вид документация на членовете на комисията по документация, определени предварително за всяка една секция.
 4. Разглеждането на документацията се извършва от членовете на комисиите преди началото на отчетите.
 5. По време на отчетите, в съответствие с предварително изготвената програма, всеки научен ръководител на осъществени през 2022 г. теренни археологически проучвания представя в платформата zoom PowerPoint-презентация за извършената работа.
 6. След представянето на презентацията членовете на комисията дават своето становище по теренната документация на извършеното теренно археологическо проучване.
 7. Въз основа на чл. 27 от Наредба № Н-00-0001 от 14.02.1011 г. за извършване на теренни археологически проучвания членовете на съответната секция от НАИМ – БАН правят оценка и приемат представения отчет. Платформата zoom дава възможност за изказвания, гласуване, както и за задаване на писмени въпроси.
 8. В случай, че отчетът и теренната документация бъдат приети без възражение научният ръководител депозира или изпраща в съответствие с чл. 25 от Наредба № Н-00-0001 от 14.02.1011 г. за извършване на теренни археологически проучвания разпечатан на хартиен носител екземпляр от теренната документация, придружен от 2 диска или 2 флаш-устройства, на които документацията е копирана в дигитален вид на адрес: НАИМ-БАН, София-1000, ул. Съборна № 2, Научен архив.
 9. След получаването на документацията на екземпляра в 7-дневен срок научният ръководител получава от завеждащия Научния архив на НАИМ – БАН документ за предадената и съответно получена документация.
 10. В случай, че научните ръководители искат да изпратят екземплярите от приетата теренна документация, то следва да го направят с куриерска фирма, като пратката е за сметка на изпращащия.
 11. В случай, че теренната документация и отчетът не бъдат приети, то на съответния научен ръководител се дава срок за тяхното коригиране, след което се насрочва отделно заседание, което също ще бъде осъществено в дистанционен формат.
 12. В дистанционния формат на заседанията ще участват всички членове на съответната секция, както и всички научни ръководители, които имат отчети в програмата на конкретната секция на НАИМ – БАН.
 13. Линкове за включване в заседанията ще бъдат изпращани 3 дни преди началото на заседанията от техническите лица, обслужващи отчетите, на ръководителите и секретарите на секциите, които на свой ред ще ги изпращат на всички членове на секциите и научни ръководители, участващи в програмата на отчетите към ръководената от тях секция. Провеждането на дистанционните заседания ще бъде подсигурявано от професионални технически лица.
 14. За всички останали, желаещи да проследят провеждането на годишните археологически отчети, ще бъде осигурено предаване в платформата YouTube, като заплащането и техническата поддръжка ще бъдат осигурени от НАИМ-БАН.
 15. В срок до 06.02.2023 г. ръководителите на секции в НАИМ – БАН ще подготвят и изпратят програми до всички научни ръководители, които трябва да представят отчети пред съответната секция. Използвам случая да напомня, че всички научни ръководители, които са имали резултати, свързани с различни хронологически периоди, (включително и такива, които не са отразени в предварителната информация при подаването на заявление за издаване на разрешение), трябва да подадат заявление към съответните секции за представянето на тези резултати и пред тях. В такъв случай, както и в предходни години, теренната документация ще бъде представена само пред една секция – както е по издаденото разрешение за теренно археологическо проучване.
 16. Дистанционната форма на провеждане на отчетите дава възможност за спестяване на време и оптимизиране на организацията им. По тази причина отчетите ще бъдат проведени в две паралелно протичащи сесии.
 17. Предварителен график:
  • Отчетите към Секция за интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България ще започнат на 27.02.2023 г. (понеделник) и ще продължат до 2.03.2023 г. (четвъртък).
  • Отчетите на Секция за средновековна археология ще протекат паралелно с друг линк в същите дни – от 27.02.2023 г. (понеделник) до 2.03.2023 г. (четвъртък).
  • Отчетите на Секция за праистория и Секция за антична археология ще започнат едновременно на 06.03.2023 г. (понеделник) и ще се провеждат паралелно с два различни линка. Отчетите на Секция за праистория ще приключат на 08.03.2023 г., а тези на Секция за антична археология на 11.03.2023 г (събота).
  • Отчетите към Секция за тракийска археология ще започнат на 9.03.2023 (четвъртък) и ще продължат до 11.03.2023 г (събота).
  • На 3.03.2023 (национален празник) отчети няма да бъдат провеждани. Отчети няма да бъдат провеждани и в неделните дни.
  • В срок до 06.02.2023 г. (петък) ще получите програма за отчетите към всяка една секция, както и ще бъдете уведомени за членовете на комисиите за приемане на документацията.
 18. Подготвената в PDF-формат документация изпращайте по съответните сеции в НАИМ-БАН, като имената и електронните адреси на ръководителите и секретарите на звената ще ви бъдат съобщени допълнително.

Надявам се годината да бъде по-добра и по-здрава за всички и съм на разположение, заедно с колегите от Научния секретариат за всички възникнали въпроси и необходимост от допълнително разяснение за формата на провеждане на отчетите на теренните археологически проучвания, осъществени през изминалата 2022 г.

Имам удоволствието да Ви съобщя, че се възстановява присъствената форма на Националната археологическа конференция. През тази година тя ще бъде проведена в гр. Плевен, в края на м. май.

С уважение:
доц. д-р Христо Попов
Директор НАИМ – БАН
Председател на Съвета за теренни проучвания

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн