BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат шестнадесети том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН „Фибулите в Древна Тракия (V – I в. пр.Хр.)“ с автор гл. ас. д-р Миглена Стамберова
Излезе от печат шестнадесети том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН „Фибулите в Древна Тракия (V – I в. пр.Хр.)“ с автор гл. ас. д-р Миглена Стамберова

08.12.2023

Излезе от печат шестнадесети том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН „Фибулите в Древна Тракия (V – I в. пр.Хр.)“ с автор гл. ас. д-р Миглена Стамберова

Настоящата монография е обновен и допълнен дисертационен труд, който е защитен към Секция за тракийска археология при НАИМ–БАН през 2012 г. (М. Василева 2012. Фибули от късножелязната епоха в Древна Тракия (V – I в. пр.Хр.).

Фибулите са едни от най-често срещаните метални предмети в Тракия, които съчетават две функции – средство за закопчаване на дрехите и накит. Тази двойствена природа ги предопределя като предпочитани от населението предмети и ги превръща в надеждни хронологични индикатори. Книгата представлява най-подробното и цялостно изследване на откритите до този момент в Тракия фибули, датирани в периода V – I в. пр.Хр. Предложен е детайлен анализ на техния произход, еволюция, хронология, териториално разпространение, начин на производство и употреба. Изследването се базира на анализа на над 650 фибули, от които 623 са представени каталожно. Основно място заемат фибулите тракийски тип, следвани от тези с билатерална спирала, познати в литературата като латенски фибули. Важна част от изворовата база заемат и т. нар. фибули хибриден тип, които комбинират конструкцията на тракийския тип фибули с някои допълнителни елементи, възприети от фибулите с латенска схема. Четвъртата разглеждана категория фибули са тези с шарнирна конструкция, в представянето на които е следвана вече съществуваща типологична система за подобни образци от Централните Балкани. Последната обособена група фибули включва изключително разнородни екземпляри, които по своите характеристики не могат да се причислят към никоя от предишните категории. За улеснение на читателя каталогът е разделен тематично и е поместен непосредствено след текста за всяка типологична единица. Допълнително са включени 29 графични и девет цветни табла на представителите на всички типове фибули. Териториалното им разпространение е илюстрирано в десет цветни карти. В края на труда, в три приложения са онагледени резултатите от извършените интердисциплинарни изследвания: металографски анализ, атомноемисионен спектрален анализ с индуктивно свързана плазма (IСP-AES) и рентгенов флуоресцентен анализ (XRF). Подробно резюме на английски език в синтезиран вид запознава чуждестранните читатели с всички аспекти на изследването.

Книгата може да бъде закупена на касата на Националния археологически музей, гр. София, пл. Атанас Буров № 1.

Миглена Стамберова. Фибулите в Древна Тракия (V – I в. пр.Хр.). Дисертации, том 16. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. София, 2023. ISSN 2603-3097 (print), ISSN 2603-3100 (online), ISBN 978-619-254-348-0 (print), ISBN 978-619-254-349-7 (online). 551 стр., 10 карти, 38 табла.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн