BG / EN
Начало » Новини » Новини » Информация за годишните археологически отчети за 2009 г. – график на заседанията и изисквания към отчетите. Ред за получаване на разрешения
Информация за годишните археологически отчети за 2009 г. – график на заседанията и изисквания към отчетите. Ред за получаване на разрешения

08.01.2010
Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания през 2009 г. ще се проведат в заседателната зала на НАИМ – БАН, както следва:

 • Секция за праистория:
  22 – 23 февруари 2010 г., 9 – 18 ч.
  24 февруари 2010 г., 9 – 13 ч.

 • Секция за тракийска археология:
  24 февруари 2010 г., 14 – 18 ч.
  25 – 26 февруари 2010 г., 9 – 18ч.

 • Секция за антична археология:
  04 – 06 март 2010 г., 9 – 18 ч.

 • Секция за средновековна археология:
  08 – 10 март 2010 г., 9 – 18 ч.

 • Теренни издирвания (Археологическа карта на България):
  11 март 2010 г., 9 – 18 ч.
На отчетите трябва да представите пълен комплект от задължителната, съгласно Правилника за провеждане на теренни археологически проучвания в Република България, документация: отчет, полеви дневник, полева инвентарна книга, графична и фото документация (топографски скици, планове, профили, снимки) със съответните описи и номерация. През 2010 г. цялата документация ще бъде проверена от Постоянната комисия към Научния архив на теренните проучвания в НАИМ. При установяване на непълноти и несъответствия ще бъде предоставена възможност за тяхното отстраняване в срок до 31.03.2010 г. Времетраенето на отчетите да бъде съобразено с мащабите и значимостта на изследванията. При непредадена в установения срок документация и непредставено резюме за поредното издание на АОР, написано според новите изисквания съгласно решение на Съвета за теренни проучвания, няма да бъде издавано разрешение за теренно археологическо проучване през следващия сезон. При процедурата за издаване на Разрешения стриктно ще се спазват изискванията на чл. 52 от ППТАПРБ относно отчета на теренните проучвания.

При явяването си на годишните археологически отчети задължително трябва да предадете на секретаря на съответната секция резюме за всяко от проведените от Вас теренни археологически проучвания. Резюметата трябва да бъдат максимално информативни, да не бъдат кратки, но и да не надхвърлят 4 стандартни страници (4 х 1800 – общо 7200 знака, включително и интервалите). Накрая на текста може да бъде посочен кратък списък на научна литература, насочваща към предходни проучвания на обекта и към съществени твърдения (начинът на описване на ползваната литература е по сп. „Археология”). Броят на знаците за текстовете на резюметата включва и литературата. Извън текста могат да бъдат представени до 3 изображения (фото или графични), които да бъдат на отделни файлове, номерирани по реда на тяхното представяне в текста. Образите трябва да бъдат във формат TIFF, сканирани на не по-малко от 300 dpi в режим gray scale. Текстовете към образите трябва да бъдат представени на отделен текстови файл. В рамките на основния текст на резюмето с интервал от два реда трябва изрично да бъде посочено мястото на конкретния образ, с отбелязване на поредния му номер (напр. обр. 2). Текстовите файлове (резюме и текстове към образите) да не съдържат форматиране. Шрифт Times New Roman; размер на шрифта 12 pt; формат rtf (Rich Text Format). Резюметата за АОР се предават задължително на електронен носител (диск), носещ съответно обозначение с името на ръководителя и името на археологическия обект. Резюмето за всеки един обект и илюстрациите към него (независимо колко разрешения за теренно проучване е имал през годината конкретния проучвател) трябва да бъдат като отделни файлове. При неспазване на горепосочените изисквания отчетите няма да бъдат приемани, което ще бъде свързано и с неиздаване на нови разрешения за теренни археологически проучвания. Предаването на текстовете на резюметата е задължително в деня на съответното представяне на отчета.

Форматът на издаване на АОР ще бъде аналогичен на този за 2007 г.

Първото за годината заседание на Съвета за теренни проучвания към НАИМ – БАН ще се проведе след приключването на отчетната кампания. Желаещите да получат Разрешение за теренно археологическо проучване задължително трябва да са предали в Научния архив на НАИМ – БАН документацията за проведените от тях археологически проучвания през 2009 г. Желаещите да получат Разрешение трябва да депозират в срок до 20.04.2010 г. в канцеларията на НАИМ – БАН подписани от тях Предложение (адресирано до Председателя на Съвета за теренни проучвания) и Работна програма по посочен по-долу образец, поотделно за всяко теренно археологическо проучване, както и разписка, удостоверяваща предаването на находките от предходния археологически сезон в съответния музей. Предложенията, работните програми за всички планирани през годината теренни археологически проучвания, както и документите за предадените находки и предадената документация трябва да бъдат депозирани заедно в посочения срок.

Съгласно изискванията на чл. 9 (2) от ППТАПРБ за издаването на Разрешение за провеждане на спасителни или аварийни теренни проучвания, освен предложение, работна програма и служебна бележка от съответния музей за предадени находки, необходимо е и решение на комисия, назначена от Министъра на културата или Директора на НИПК или мотивирано предложение от директора на съответния музей.

В Предложението се посочва:

 • Вид на теренното археологическо проучване
 • Вид и местоположение на обекта
 • Ръководител на екипа и евентуално научен консултант
Работната програма задължително включва следните параграфи:
 1. Цел и задачи (вкл. точното описание на местонахождението и вида на археологическия обект), вид на теренното проучване
 2. Водеща институция
 3. Институции-съизпълнители
 4. Научен екип – заместник-ръководител, членове на екипа, научен консултант
 5. Финансиране – произход
 6. Срок (период) за провеждане на теренното проучване
 7. Обем на предвижданата работа през годината – точно място на разкопаваната площ
 8. Етапи на работа (теренна; обработка на материалите; подготовка на документацията; отчет)
 9. Осигуряване на финансиране за текуща (аварийна) консервация и реставрация на разкритите недвижими археологически структури; източник на финансиране
 10. Местосъхранение на придобитите движими паметници на културата

ВАЖНО!
Моля, обърнете внимание на новостите в изискванията за издаване на разрешение за теренни проучвания, въведени с новия закон за културното наследство, чл. 150-153!

Напомням Ви, че нереализираните по различни причини Разрешения за теренни археологически проучвания трябва да се връщат в канцеларията на НАИМ – БАН до изтичането на календарната година, за която са издадени.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ:
Ст.н.с. д-р Маргарита Ваклинова

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн