BG / EN
Начало » Новини » Новини » Публична лекция на доц. д-р Боян Думанов от Нов български университет на тема „Старият железодобив на Балканите през ранноимператорската и късноантичната епохи“
Публична лекция на доц. д-р Боян Думанов от Нов български университет на тема „Старият железодобив на Балканите през ранноимператорската и късноантичната епохи“

14.06.2024

В понеделник, 17 юни 2024 г., от 17,30 часа, в сградата на Националния археологически институт с музей на площад „Атанас Буров‟ № 1 (срещу Президентството), доц. д-р Боян Думанов от Департамент Археология на НБУ ще изнесе лекция от поредицата „Академичен семинар на НАИМ“, в която ще представи резултати от своето изследване върху железодобива на Балканския п-в след установяването на римската власт в региона.

Развитието на балканския провинциален железодобив до края на Късната античност протича през няколко периода, чието отграничаване се основава на особеностите в развитието на местната и обща икономическа картина, вътрешната и външна политическата обстановка. От тези два генерални фактора зависят ресурсното разпределение, начините на добив и променящите се селищни модели, които представят устойчивост или краткотрайност на съществуването си; социално-икономическият профил на населението, промените в инфраструктурата, комуникациите и системите на обмен. От първостепенно значение за извеждането на генерални изводи е общото състояние на проучванията, което към този момент може да се определи като „слабо“, най-вече поради рядкото използване на интердисциплинарни подходи при анализа на емпиричния материал. По такъв начин предположенията за произхода на суровините и полуготовата продукция се базират основно на директни и индиректни археологически доказателства, касаещи определен район.

Доц. д-р Боян Думанов е преподавател в департамент „Археология“ на Нов български университет от 2004 г. Неговите научни интереси са насочени основно към археологията и историята на икономиката, занаятите и изкуството в епохата на Късната античност и Великото преселение на народите. Надграждайки сферата на своите проучвания, д-р Думанов работи и върху проблемите на миграционните процеси, етническата принадлежност и взаимодействието между политика и археология. Стипендиант е на ЮНЕСКО и Британската академия.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн