BG / EN
Начало » Новини » Новини » Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

22.09.2010

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ И МУЗЕЙ към БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

гр. София 1000, ул.”Съборна” №2

На основание решението на Ръководството на БАН, Протокол № 23/08.06.2010г, т.9. 1., в изпълнение на Заповед № I 955/21.09.2010 г. на директора на Национален археологически институт и музей към БАН

ОБЯВЯВА

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - собственост на БАН, представляващ: Помещение с прилежаща градина общо 923,4 кв.м. кафе-клуб „Музеум” с местонахождение гр. София, ул. „Съборна” №2.

Търгът ще се проведе на 29.10.2010 г. в сградата на НАИМ-БАН от 10.00 часа, заседателна зала при:

  • начална тръжна месечна наемна цена в размер на 7670 /седем хиляди шестстотин и седемдесет /евро, без включен ДДС;
  • депозит за участие в търга, в размер на 3.000 / три хиляди/ евро, който следва да е платен в срок до 22.10.2010 г., по депозитна сметка на БАН – ЦУ, IBAN BG81 BNBG 9661 3300 1321 01, BIC BNBGBGSD (БНБ – ЦУ)

Тръжна документация за участие в търга се получава в срок до 16.00 часа на 15.10. 2010 г. всеки работен ден в деловодството на НАИМ-БАН, гр. София, ул. „Съборна” № 2, срещу платена с банков превод сума в размер на 150 (сто и петдесет) лева с ДДС по сметка на НАИМ-БАН, IBAN BG45UNCR96603119754610, BIC UNCRBGSF – УНИКРЕДИТ БУЛБАНК. Тръжната докуменация се получава лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН в срок до16,00 часа на 22.10.2010 г. всеки работен ден. Заявленията подадени по пощата до тази дата се считат за подадени в срок, ако са получени в НАИМ-БАН не по-късно от деня, предхождащ датата на търга.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа до 22.10.2010 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, ул. Съборна № 2 НАИМ-БАН, лице за контакти Надя Николова – 988 24 06

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн