BG / EN
Начало » Новини » Новини » График на заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2011 година
График на заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2011 година

09.01.2012
Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2011 г. ще се проведат в заседателната зала на НАИМ – БАН, както следва:

 • Секция за праистория (СП):
  20 – 22 февруари 2012 г., 9 – 18 ч.

 • Секция за тракийска археология (СТА):
  23 – 26 февруари 2012 г., 9 – 18 ч.
  27 февруари 2012 г. до 12 ч.

 • Секция за антична археология (САА):
  27 февруари 2012 г., от 13 ч., до 2 март 2012 г., 9 – 18 ч.

 • Секция за средновековна археология (ССА):
  5 – 8 март 2012 г., 9 – 18 ч.

 • Теренни издирвания (Археологическа карта на България):
  9 – 10 март 2012 г., 9 – 18 ч.
През 2012 г. документацията и презентацията ще бъде проверявана от 5 комисии в състав:
 • СП: проф. дин В. Николов, доц. д-р С. Иванова, доц. д-р М. Гюрова, доц. д-р Я. Бояджиев
 • СТА: доц. д-р А. Божкова, доц. д-р М. Тонкова, доц. д-р С. Александров, доц. д-р А. Гоцев, доц. д-р Д. Гергова
 • САА: доц. д-р Г. Кабакчева, доц. д-р К. Панайотова, доц. д-р Е. Генчева, доц. д-р С. Торбатов, доц. д-р В. Динчев
 • CCA: доц. дин Н. Овчаров, доц. д-р Б. Петрунова, доц. д-р К. Дочев, доц. д-р П. Георгиев, доц. д-р В. Григоров
 • Теренни издирвания: д-р Г. Нехризов, доц. д-р М. Тонкова, доц. д-р В. Динчев, гл.ас. А. Аладжов
Документация
В деня на отчета всеки ръководител трябва да представи пълен комплект от задължителната документация, съгласно Правилника за провеждане на теренни археологически проучвания в Република България: отчет, полеви дневник, полева инвентарна книга, графична и фото документация (топографски скици, планове, профили, снимки) със съответните описи и номерация.

Документацията се предава на секретаря на секцията ПРЕДИ започване на презентацията. При установяване на непълноти и несъответствия ръководителят ще бъде връщан и няма да може да представи презентацията си.

Презентация
ПРЕЗЕНТАЦИЯ Презентацията трябва да включва: хронология, предназначение, граници на обекта. Времетраенето на представянето да бъде съобразено с мащабите и значимостта на изследванията. При изтичане на времето презентацията ще бъде прекъсната.

До края на всяка група заседания комисията ще преценява дали документацията и презентацията отговарят на ППТАПРБ.

Резюме за АОР
При явяването си на годишните археологически отчети научният ръководител задължително предава на секретаря на съответната секция резюме за всяко от проведените теренни археологически проучвания. Резюметата трябва да бъдат максимално информативни, да не бъдат кратки, но и да не надхвърлят обема.

Текст
До 4 стандартни страници (4 x 1800 – общо 7200 знака, включително интервалите и литературата, ако има). Накрая на текста може да бъде посочен кратък списък на научна литература, насочваща към предходни проучвания на обекта и към съществени твърдения (начинът на описване на ползваната литература е по сп. Археология). Задължително е използването на UNICODE шрифт (напр. Times New Roman). Текстовете трябва да са наименувани c името на автора и обекта, във формат doc или rtf.

Изображения
До 3 изображения (фото или графични), които да бъдат на отделни файлове, номерирани по реда на тяхното представяне в текста. Формат JPEG или TIFF, с резолюция не по-малко от 300 dpi. Текстовете към образите трябва да бъдат представени на отделен текстови файл. Може да бъде посочено мястото на конкретния образ в рамките на основния текст на резюмето с интервал от два реда, с отбелязване на поредния му номер (напр. обр. 2).

Резюметата за АОР се предават задължително на електронен носител (диск), носещ съответно обозначение с името на ръководителя и името на археологическия обект. Резюмето за всеки един обект и илюстрациите към него (независимо колко разрешения за теренно проучване е имал през годината конкретния проучвател) трябва да бъдат като отделни файлове, обединени в една директория. При неспазване на горепосочените изисквания отчетите няма да бъдат приемани, което ще бъде свързано и с неиздаване на нови разрешения за теренни археологически проучвания. Предаването на текстовете на резюметата е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в деня на съответното представяне на отчета.

При непредадена в установения срок документация и непредставено резюме за поредното издание на АОР, написано според изискванията съгласно решение на Съвета за теренни проучвания, няма да бъде издавано разрешение за теренно археологическо проучване през следващия сезон. При процедурата за издаване на Разрешения стриктно ще се спазват изискванията на чл. 52 от ППТАПРБ, относно отчета на теренните проучвания.

Първото за годината заседание на Съвета за теренни проучвания към НАИМ-БАН ще се проведе след приключването на отчетната кампания. Желаещите да получат Разрешение за теренно археологическо проучване задължително трябва да са предали в Научния архив на НАИМ-БАН документацията за проведените от тях археологически проучвания през 2011 г. Желаещите да получат Разрешение трябва да депозират в срок до 20.04.2012 г. в канцеларията на НАИМ-БАН подписани от тях Предложение (адресирано до Председателя на Съвета за теренни проучвания) и Работна програма по посочен по-долу образец, поотделно за всяко теренно археологическо проучване, както и разписка, удостоверяваща предаването на находките от предходния археологически сезон в съответния музей. Предложенията, работните програми за всички планирани през годината теренни археологически проучвания, както и документите за предадените находки и предадената документация трябва да бъдат депозирани заедно в посочения срок.

Съгласно изискванията на чл. 9 (2) от ППТАПРБ, за издаването на Разрешение за провеждане на спасителни или аварийни теренни проучвания, освен предложение, работна програма и служебна бележка от съответния музей за предадени находки, необходимо е и решение на комисия, назначена от министъра на културата или директора на НИПК или мотивирано предложение от директора на съответния музей.

В Предложението се посочва:

 • Вид на теренното археологическо проучване
 • Вид и местоположение на обекта
 • Ръководител на екипа и евентуално научен консултант
Работната програма задължително включва следните параграфи:
 1. Цел и задачи (вкл. точното описание на местонахождението и вида на археологическия обект), вид на теренното проучване
 2. Водеща институция
 3. Институции-съизпълнители
 4. Научен екип – заместник-ръководител, членове на екипа, научен консултант
 5. Финансиране – произход
 6. Срок (период) за провеждане на теренното проучване
 7. Обем на предвижданата работа през годината – точно място на разкопаваната площ
 8. Етапи на работа (теренна; обработка на материалите; подготовка на документацията; отчет)
 9. Осигуряване на финансиране за текуща (аварийна) консервация и реставрация на разкритите недвижими археологически структури; източник на финансиране
 10. Местосъхранение на придобитите движими паметници на културата

ВАЖНО!
Моля, обърнете внимание на новостите в изискванията за издаване на разрешение за теренни проучвания, въведени с новия закон за културното наследство, ОСОБЕНО ПОПРАВКИТЕ ОТ 15.06.2011 г. в чл. 151.

Напомням Ви, че нереализираните по различни причини Разрешения за теренни археологически проучвания трябва да се връщат в канцеларията на НАИМ-БАН до изтичането на календарната година, за която са издадени.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ:
доц. д-р Л. Вагалински

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн