BG / EN
Начало » Новини » Новини » Ново издание от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН
Ново издание от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН

16.07.2014
Излезе от печат деветият том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Въоръжение през халколита в българските земи“ с автор гл. ас. д-р Камен Бояджиев от НАИМ при БАН.

Обект на изследване са онези видове предмети от халколитната епоха в българските земи, които са били създадени с цел да бъдат използвани като въоръжение. В археологическата литература редица артефакти от този период са дефинирани като оръжия. Често се срещат определенията каменни боздугани, бойни брадви от камък, мед и рог, върхове за стрели и копия от кремък и кост, каменни и глинени „бойни топки“. В повечето случаи обаче тези видове предмети и особено проблемът за тяхната функция не са обект на специализирани изследвания. Липсват и обобщаващи проучвания по темата за въоръжението и въпросите, които тя поставя – особено по въпроса за възможни „военни“ конфликти през този ранен период от човешкото развитие.

Изследването се концентрира върху оръжия, предназначени за бой, и такива, които могат да имат както ловна, така и бойна употреба. Това включва анализ на всички видове предмети, за които в литературата е предполагана подобна функция (макар и в повечето случаи без конкретна аргументация).

Основните цели на изследването са три:
  • Да се изясни кои видове предмети от халколита могат да бъдат действително разглеждани като специализирани оръжия;
  • Да се определи, доколкото и когато е възможно, тяхната конкретна функция – бойна или ловна, т.е. да се отговори на въпроса дали може да се приеме съществуването на специализирано бойно въоръжение през тази епоха;
  • Да се очертаят хронологическото развитие и/или регионалните специфики в разпространението на различните видове оръжия през халколита и съответно потенциалните възможности те да бъдат използвани както като културни индикатори, така и като източник на информация за евентуални въоръжени конфликти.

Хронологическите рамки на темата са естествено определени от предмета на изследване. Повечето от разглежданите оръжия се появяват именно през халколита (известен и като енеолит или каменно-медна епоха и обхващащ V хилядолетие пр. Хр.) и са сред характерните за епохата артефакти.

В териториално отношение работата се концентрира върху днешните български земи. Този избор е пряко свързан с предмета и целите на изследването. Именно на територията на съвременна България се очертават контактните райони между основните културни явления на Балканите през този етап от праисторията – явления, които намират най-ярък израз в обособяването на къснохалколитните културни комплекси Криводол-Сълкуца-Бубани хум Іа, Коджадермен-Гумелница-Караново VІ и Варна.

Изследването включва подробен преглед на различните видове артефакти, които могат да бъдат използвани като специализирани оръжия, като представя техните специфични характеристики, хронологическо развитие и териториално разпространение. Особено внимание е отделено на проблема за тяхната функция. В резултат от анализа на различните видове оръжия и тяхното разпространение е направен и опит за поглед отвъд самите артефакти и поставянето им в контекста на други данни, които дават възможност да се проследят възможни въоръжени конфликти през халколита.


Камен Бояджиев. Въоръжение през халколита в българските земи. (Дисертации, том 9), София, НАИМ-БАН. 2014 г. ISBN 978-954-9472-30-1. 231 стр., 44 обр., 6 карти.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн