BG / EN
Начало » Новини » Новини » График и програма на заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2014 година, изисквания за отчитане и условия за подаване на заявления за разрешителни за теренни археологически проучвания през 2015 г.
График и програма на заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2014 година, изисквания за отчитане и условия за подаване на заявления за разрешителни за теренни археологически проучвания през 2015 г.

23.01.2015
Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2014 г. ще се проведат в заседателната зала на НАИМ-БАН, както следва:


 • Секция за праистория (СП): 
  19.02-21.02.2015 г.
  Програма 

 • Секция за тракийска археология (СТА):
  22.02-24.02.2015 г., 13:00 ч.
  Програма

 • Секция за антична археология (САА):
  24.02-28.02.2015 г., 13:30 ч.
  Програма

 • Секция за средновековна археология (ССА):
  04.03-07.03.2015 г.
  Програма

 • Теренни издирвания (АИС АКБ):
  09.03-11.03.2015 г.
  Програма


През 2015 г. документацията и презентацията ще бъде проверявана от 5 комисии в състав:

 • СП: проф. дин Васил Николов, доц. д-р Kрум Бъчваров, доц. д-р Стефан Чохаджиев
 • СТА: доц. д-р Милена Тонкова, доц. д-р Анелия Божкова, доц. д-р Стефан Александров, доц. д-р Румяна Георгиева, проф. д-р Тотко Стоянов
 • САА: доц. д-р Кръстина Панайотова, доц. д-р Гергана Кабакчева; доц. д-р Евгения Генчева, доц. д-р Сергей Торбатов, доц. д-р Венцислав Динчев, доц. д-р Христо Прешленов, доц. д-р Павлина Владкова
 • CCA: доц. д-р Валери Григоров, доц. д-р Методи Даскалов, гл. ас. д-р Янко Димитров, гл.ас. д-р Петър Димитров, гл. ас. д-р Чавдар Кирилов
 • Теренни издирвания: доц. д-р Георги Нехризов, гл. ас. д-р Андрей Аладжов, гл. ас. д-р Иво Чолаков, гл. ас. д-р Георги Иванов, Петър Лещаков


Документация

В деня на отчета всеки ръководител трябва да представи пълен комплект от задължителната документация съгласно Правилника за провеждане на теренни археологически проучвания в Република България: отчет, полеви дневник, полева инвентарна книга, графична и фото документация (топографски скици, планове, профили, снимки) със съответните описи и номерация.

За да може да се установи изпълнението на изискването на чл. 10, ал. 2 от  Наредбата за  извършване на теренни археологически проучвания и съгласно решение на Съвета за теренни проучвания (Протокол №2 от 15.05.2014 г.), към всеки отчет трябва да се посочват номерът и авторът на регистрационната карта за археологическия обект за АИС АКБ, дата на последната й актуализация и от кого е направена. 

Документацията се предава на секретаря на секцията ПРЕДИ започване на презентацията. При установяване на непълноти и несъответствия ръководителят ще бъде връщан и няма да може да представи презентацията си.

Презентация
Презентацията трябва да включва: хронология, предназначение, граници на обекта. Времетраенето на представянето да бъде съобразено с мащабите и значимостта на изследванията. При изтичане на времето презентацията ще бъде прекъсната.

До края на всяка група заседания комисията ще преценява дали документацията и презентацията отговарят на на Hаредба № H-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.

Резюме (предварителна статия) за АОР
При явяването си на годишните археологически отчети научният ръководител задължително предава на секретаря на съответната секция резюме за всяко от проведените теренни археологически проучвания. Резюметата трябва да бъдат максимално информативни и да не надхвърлят обема. Резюмета над допустимия обем ще бъдат съкратени от редакционната колегия на поредицата АОР.

Текст
До 4 стандартни страници (4 x 1800 – общо 7200 знака, включително включително заглавие, автори, интервалите и литературата). На края на текста може да бъде посочен кратък списък на научна литература, насочваща към предходни проучвания на обекта и към съществени твърдения (начинът на описване на ползваната литература е по сп. "Археология"). Задължително е използването на UNICODE шрифт (напр. Times New Roman). Текстовете трябва да са наименувани c името на автора и обекта, във формат .doc или .rtf.

Изображения
До 3 изображения (фото или графични), които да бъдат на отделни файлове, номерирани по реда на тяхното представяне в текста. Формат JPEG или TIFF, с резолюция не по-малко от 300 dpi. Текстовете към образите трябва да бъдат представени на отделен текстови файл. Може да бъде посочено мястото на конкретния образ в рамките на основния текст на резюмето с интервал от два реда, с отбелязване на поредния му номер (напр. обр. 2).

Резюметата за АОР се предават задължително на електронен носител (диск), носещ съответно обозначение с името на ръководителя и името на археологическия обект. Резюмето за всеки един обект и илюстрациите към него (независимо колко разрешения за теренно проучване е имал през годината конкретния проучвател) трябва да бъдат като отделни файлове, обединени в една директория. При неспазване на горепосочените изисквания отчетите няма да бъдат приемани, което ще бъде свързано и с неиздаване на нови разрешения за теренни археологически проучвания. Предаването на текстовете на резюметата е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в деня на съответното представяне на отчета.

При непредадена в установения срок документация и непредставено резюме за поредното издание на АОР, написано според изискванията съгласно решение на Съвета за теренни проучвания, няма да бъде издавано разрешение за теренно археологическо проучване през следващия сезон. При процедурата за издаване на разрешения стриктно ще се спазват изискванията на Hаредба № H-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания относно отчета на теренните проучвания.

Съвет за теренни проучвания
Първото за годината заседание на Съвета за теренни проучвания към НАИМ-БАН ще се проведе след приключването на отчетната кампания. Желаещите да получат разрешение за теренно археологическо проучване задължително трябва да са предали в Научния архив на НАИМ-БАН документацията за проведените от тях археологически проучвания през 2014 г. Желаещите да получат разрешение трябва да депозират в срок до 20.04.2015 г. в канцеларията на НАИМ-БАН подписани от тях предложение (адресирано до Председателя на Съвета за теренни проучвания) и работна програма по посочен по-долу образец, поотделно за всяко теренно археологическо проучване, както и разписка, удостоверяваща предаването на находките от предходния археологически сезон в съответния музей. Предложенията, работните програми за всички планирани през годината теренни археологически проучвания, както и документите за предадените находки и предадената документация трябва да бъдат депозирани заедно в посочения срок.

Съгласно изискванията на Hаредба № H-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, за издаването на разрешение за провеждане на спасителни или аварийни теренни проучвания освен предложение, работна програма и служебна бележка от съответния музей за предадени находки, необходимо е и решение на комисия, назначена от Министъра на културата или директора на НИПК или мотивирано предложение от директора на съответния музей.

В предложението се посочва:

 • Вид на теренното археологическо проучване
 • Вид и местоположение на обекта
 • Ръководител на екипа и евентуално научен консултант


Работната програма задължително включва следните параграфи:

 1. Цел и задачи (вкл. точното описание на местонахождението и вида на археологическия обект), вид на теренното проучване
 2. Водеща институция
 3. Институции-съизпълнители
 4. Научен екип – заместник-ръководител, членове на екипа, научен консултант
 5. Финансиране – произход
 6. Срок (период) за провеждане на теренното проучване
 7. Обем на предвижданата работа през годината – точно място на разкопаваната площ
 8. Етапи на работа (теренна; обработка на материалите; подготовка на документацията; отчет)
 9. Осигуряване на финансиране за текуща (аварийна) консервация и реставрация на разкритите недвижими археологически структури; източник на финансиране
 10. Местосъхранение на придобитите движими паметници на културата
 11. В случай че искащият разрешение за теренно проучване е имал проучвания през предходния археологически сезон, същият прилага служебна бележка / потвърждение от регионалния администратор, отговарящ за АИС АКБ, че е въвел регистрационни карти или е актуализирал наличните такива за проучваните от него обекти. В служебната бележка се посочват номер, автор на картата, дата на последната актуализация и от кого е извършена. 


ВАЖНО! 

Моля да се съобразите с изискванията за издаване на разрешение за теренни проучвания на Закона за културното наследство, особено чл. 150-153, както и с Наредба № Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, издадена от Министерството на културата, oбн. ДВ, бр. 18 от 1 март 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 30 от 17 април 2012 г., изм. ДВ, бр. 101 от 18 декември 2012 г.

Напомням Ви, че нереализираните по различни причини разрешения за теренни археологически проучвания трябва да се връщат в канцеларията на НАИМ-БАН до изтичането на календарната година, за която са издадени.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ:
Доц. д-р Л. Вагалински

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн