BG / EN
Начало » Новини » Новини » Покана за асоциирани партньори по проект за изграждане и развитие на „Център за компетентност за управление, опазване, популяризиране и иновативни приложения на археологическото културно наследство в България"
Покана за асоциирани партньори по проект за изграждане и развитие на „Център за компетентност за управление, опазване, популяризиране и иновативни приложения на археологическото културно наследство в България"

27.12.2016
Във връзка с подготовката на проектно предложение по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос: 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 "Изграждане и развитие на центрове за компетентност", Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ Национален археологически институт с музей – БАН (НАИМ-БАН) обявява покана за избор на асоциирани партньори.

Кандидати могат да бъдат всички физически и юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проект в областта на Новите технологии в креативните и рекреативните индустрии, археологията и културното наследство и отговарят на критериите по т. 12.3 от Насоките за кандидатстване по процедурата.

Съгласно на § 1, т. 1 от ПМС №  162 / 2016 г. "Асоциирани партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ" са всички физически и юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проекта и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ“.

За участие в процедурата кандидатите е необходимо да представят следните документи:

1. Заявление за участие (Приложение 1);
2. Анализ на капацитета за научни изследвания и иновации:
3. Декларация относно избягване на конфликта на интереси за асоциирания партньор (Приложение 3);
4. Декларация за партньорство (Приложение 4).

Документи за информация:
- Критерии за оценка и подбор на асоциирани партньори (Приложение 5);
- Насоки за кандидатстване (Приложение 6).


Кандидатите следва да подадат своите документи за участие в срок до 17 ч. на 6 януари 2017 г.
  • по електронна поща: katrina.koleva@abv.bg, naim@naim.bg (сканирано копие в PDF);
  • на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 2, в отдел „Деловодство и човешки ресурси“.

Всички документи за участие, получени след този срок, няма да бъдат разглеждани.

Документите за участие трябва да съдържат цялата необходима информация, представени на официална бланка на организацията/ дружеството, подписани, подпечатани.

Асоциираните партньори ще бъдат избирани съгласно критериите, заложени в методиката за оценка по настоящата покана.

Избраните асоциирани партньори ще бъдат обявени публично и ще бъдат поканени за сключване на споразумение за партньорство, изразяващо се в подписване на декларация за партньорство.
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн