BG / EN
Начало » Новини » Новини » График и програми на заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2017 г., изисквания за отчитане, както и условия за подаване на заявления за разрешителни за теренни археологически проучвания през 2018 г.
График и програми на заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2017 г., изисквания за отчитане, както и условия за подаване на заявления за разрешителни за теренни археологически проучвания през 2018 г.

30.01.2018

Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2017 г. ще се проведат в заседателната зала на НАИМ-БАН, както следва:

 1. Секция за праистория                                                                              19.02-20.02 2018 г.
 2. Секция за тракийска археология                                                            21.02-22.02 2018 г.
 3. Секция за антична археология                                                                26.02-02.03.2018 г.
 4. Секция за средновековна археология                                                    05.03-07.03.2018 г.
 5. Секция за Интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България.                                  08.03-11.03 2018 г.

Документацията и презентацията ще бъде проверявана от 5 комисии в състав:

 1. Секция за праистория: доц. д-р Крум Бъчваров (НАИМ-БАН), доц. д-р Явор Бояджиев (НАИМ-БАН), доц. д-р Стефан Чохаджиев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий");
 2. Секция за тракийска археология: проф. д-р А. Божкова (НАИМ-БАН), доц. д-р Милена Тонкова (НАИМ-БАН), доц. д-р Стефан Александров (НАИМ-БАН); доц. д-р Христо Попов (НАИМ-БАН), доц. д-р Костадин Кисьов (РАМ-Пловдив);
 3. Секция за антична археология: проф. д-р Венцислав Динчев (НАИМ-БАН), доц. д-р Кръстина Панайотова (НАИМ-БАН), доц. д-р Гергана Кабакчева (НАИМ-БАН), доц. д-р Сергей Торбатов (НАИМ-БАН), доц. д-р Павлина Владкова (РИМ-В. Търново);
 4. Секция за средновековна археология: проф. д-р Константин Дочев (НАИМ- БАН, филиал В. Търново), доц. д-р Деян Рабовянов (НАИМ-БАН, филиал В. Търново), доц. д-р Стела Дончева (НАИМ-БАН, филиал Шумен), проф. д-р Хитко Вачев (РИМ В. Търново);
  1. Теренни издирвания: доц. д-р Георги Нехризов (НАИМ-БАН), проф. д-р Венцислав Динчев (НАИМ-БАН), доц. д-р Сергей Торбатов (НАИМ-БАН).

ДОКУМЕНТАЦИЯ

В деня на отчета всеки ръководител трябва да представи пълен комплект от задължителната документация, съгласно Правилника за провеждане на теренни археологически проучвания в Република България: отчет, полеви дневник, полева инвентарна книга, графична и фото документация (топографски скици, планове, профили, снимки) със съответните описи и номерация.

Документацията се предава на секретаря на секцията преди започване на презентацията. При установяване на непълноти и несъответствия ръководителят ще бъде връщан и няма да може да представи презентацията си. Отчетната документация трябва да бъде предоставена и в дигитален вид на CD или DVD в 2 еднакви екземпляра - един за архива на НИНКН и един за научния архив на НАИМ-БАН. Грижата за предаването на втория екземпляр в НИНКН се поема от НАИМ-БАН.

За да може да се установи изпълнението на изискването на чл. 10, ал. 2 от Наредбата за извършване на теренни археологически проучвания и съгласно решение на Съвета за теренни проучвания (протокол № 2 от 15.05.2014 г.) към всеки отчет трябва да се посочват номерът и авторът на регистрационната карта за археологическия обект за АИС АКБ, дата на последната й актуализация и от кого е направена.

ПРЕДАВАНЕ НА РЕЗЮМЕТА ЗА ИЗДАНИЕТО НА НАИМ-БАН - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОТКРИТИЯ И РАЗКОПКИ (АОР)

При отчитането научният ръководител задължително предава на секретаря на съответната секция резюме за всяко от проведените теренни археологически проучвания според инструкциите, публикувани на уеб страницата на НАИМ-БАН (Заповед № 1199/ 09.12.2016 на доц. д-р J1. Вагалински, главен редактор на АОР, Председател на теренния съвет и Директор на НАИМ-БАН).

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Презентацията трябва да бъде в Power Point формат и да включва: хронология, предназначение, граници на обекта. Времетраенето на представянето да бъде съобразено с мащабите и значимостта на изследванията. При изтичане на времето презентацията ще бъде прекъсната.

До края на всяка група заседания комисията ще преценява дали документацията и презентацията отговарят на Наредба № Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.

При непредадена в установения срок документация и непредставено резюме за поредното издание на АОР, написано според изискванията съгласно решение на Съвета за теренни проучвания, няма да бъде издавано разрешение за теренно археологическо проучване през следващия сезон. При процедурата за издаване на Разрешения стриктно ще се спазват изискванията на Наредба № Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, относно отчета на теренните проучвания.

СЪВЕТ ЗА ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ

Първото за годината заседание на Съвета за теренни проучвания към НАИМ-БАН ще се проведе след приключването на отчетната кампания. Желаещите да получат Разрешение за теренно археологическо проучване задължително трябва да са предали в Научния архив на НАИМ-БАН документацията за проведените от тях археологически проучвания през 2017 г. Желаещите да получат Разрешение трябва да депозират в срок до 20.04.2018 г. в канцеларията на НАИМ-БАН подписани от тях Предложение (адресирано до Председателя на Съвета за теренни проучвания) и Работна програма по посочен по-долу образец, поотделно за всяко теренно археологическо проучване, както и разписка, удостоверяваща предаването на находките от предходния археологически сезон в съответния музей. Предложенията, работните програми за всички планирани през годината теренни археологически проучвания, както и документите за предадените находки и предадената документация трябва да бъдат депозирани заедно в посочения срок.

Съгласно изискванията на Наредба № Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, за издаването на Разрешение за провеждане на спасителни или аварийни теренни проучвания, освен предложение, работна програма и служебна бележка от съответния музей за предадени находки, необходимо е и решение на комисия, назначена от министъра на културата или директора на НИПК или мотивирано предложение от директора на съответния музей.

В Предложението се посочва:

-  Вид на теренното археологическо проучване;

-  Вид и местоположение на обекта;

-  Ръководител на екипа и евентуално научен консултант.

Работната програма задължително включва следните параграфи:

 1. Цел и задачи (вкл. точното описание на местонахождението и вида на археологическия обект), вид на теренното проучване;
 2. Водеща институция;
 3. Институции-съизпълнители;
 4. Научен екип - заместник ръководител, членове на екипа, научен консултант;
 5. Финансиране – произход;
 6. Срок (период) за провеждане на теренното проучване;
 7. Обем на предвижданата работа през годината - точно място на разкопаваната площ;
 8. Етапи на работа (теренна; обработка на материалите; подготовка на документацията; отчет);
 9. Осигуряване на финансиране за текуща (аварийна) консервация и реставрация на разкритите недвижими археологически структури; източник на финансиране;
 10. Местосъхранение на придобитите движими паметници на културата;
 11. В случай, че искащият разрешение за теренно проучване е имал проучвания през предходния археологически сезон, същият прилага Служебна бележка / потвърждение от регионалния администратор отговарящ за АИС АКБ, че е въвел регистрационни карти или е актуализирал наличните такива, за проучваните от него обекти. В служебната бележка се посочват номер, автор на картата, дата на последната актуализация и от кого е извършена.

ВАЖНО! Моля, да се съобразите с изискванията за издаване на разрешение за теренни проучвания на Закона за културното наследство, особено чл. 150-153, както и с Наредба № Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, издадена от Министерството на културата, обн. ДВ. бр. 18 от 1 Март 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. З0 от 17 Април 2012 г., изм. ДВ. бр. 101 от 18 Декември 2012 г.

Напомням Ви, че нереализираните по различни причини Разрешения за теренни археологически проучвания трябва да се връщат в канцеларията на НАИМ-БАН до изтичането на календарната година, за която са издадени.

 

доц. д-р Людмил Вагалински

ДИРЕКТОР НА НАИМ-БАН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн