BG / EN
Начало » Новини » Новини » Във връзка с реализацията на Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките обявява процедура за подбор
Във връзка с реализацията на Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките обявява процедура за подбор

28.12.2018

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

 

Програмата е в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на Хоризонт 2020 за подкрепа на политиките (PSF), която се отнася за насърчаване на младите учени и постдокторантите и подпомагане развитието на тяхната кариера.

 

Цел на програмата

Привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти ще осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България. Крайната цел на програмата е създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност, отговорна към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на ИСИС.

 

Описание на програматаКой има право да кандидатства

Модул „Млади учени“: лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ.

Модул „Постдокторанти“: учени, придобили образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването ѝ.

Средствата по модулите могат да бъдат използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени млади учени и постдокторанти (извън структурата на НАИМ), така и за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени в НАИМ млади учени и постдокторанти. Могат да бъдат привличани и чужди граждани.

 

Документи за кандидатстване

Млад учен (документите се подават на български език):

1. Автобиография (Europass).

2. Копия от диплома за завършено висше образование и сертификат за владеене на чужд език.

3. Мотивационно писмо, включващо информация за области на научни интереси на кандидата и аргументи за реализирането им в НАИМ-БАН (до 3600 знака).

4. Описание на досегашната научна работа на кандидата (ако е приложимо).

5. Списък с публикации, в които е участвал (ако е приложимо)

6. Списък с научни проекти, в които е участвал (ако е приложимо).

7. Проект за бъдещо научно и кариерно развитие на кандидата подкрепен от научния ръководител (ръководител на секция/отдел*) (до 3600 знака).

8. Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка. Награди или грамоти.

9. Кратка професионална автобиография на научния ръководител (избрани статии по темата и цитати).

 

* Научният ръководител трябва изрично да посочи една от двете възможности:

 • младият учен е новоназначен със заплата, съобразена с изискванията на програмата (мин. 900 лв.);
 • младият учен е вече назначен в звеното, като трябва да се посочи допълнителното възнаграждение, съобразено с изискванията на програмата (между 200 и 500 лв.)

 

Постдокторант (документите се подават на английски език):

1. Автобиография (Europass).

2. Копия от диплома за получена образователна и научна степен „доктор“ и сертификат за владеене на чужд език.

3. Мотивационно писмо, включващо информация за областта на научни интереси на кандидата и аргументи за реализирането им в НАИМ-БАН. Посочва се изрично в коя научна област кандидатства постдокторантът (до 3600 знака).**

4. Подробен проект, включващ научноизследователска програма и конкретни подходи/методи за изпълнението ѝ (до 18000 знака***).

5. Описание на досегашната научна работа на кандидата.

6. Списък с публикации, в които е участвал кандидатът (ако е приложимо)

7. Списък с научни проекти, в които е участвал кандидатът (ако е приложимо).

8. Списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции и събития.

9. Проект за бъдещо научно и кариерно развитие на кандидата, подкрепен от приемащия научния ръководител (ръководител на секция/отдел).

10. Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата, по негова преценка. Награди или грамоти.

11. Кратка професионална автобиография на научния ръководител (избрани статии по темата и цитати).

 

** Научни области, по които се кандидатства за постдокторантска стипендия:

 • химия (CHE);
 • социални и хуманитарни науки (SOC);
 • информационни и инженерни науки (ENG);
 • околна среда и геонауки (ENV);
 • науки за живота (LIF);
 • математика (MAT);
 • физика (PHY).

 

*** Форма на проект е приложена като отделен файл в общия пакет документи

 

Срок за подаване на документи за участие:

18/01/2019 (петък)

 

Документите се подават в Научния секретариат на НАИМ-БАН, София, ул. Съборна 2.

Ако няма възможност да подаде лично документите си, кандидатът ги изпраща подписани и сканирани на имейл адрес n.sekretar@naim.bg

 

Лице за контакт: гл. ас. д-р Андрей Аладжов, научен секретар на НАИМ-БАН

+359/02/980-65-14

n.sekretar@naim.bg

 

Комисия по процедурата за подбор (утвърдена на заседание на НС от 28/12/2018)

 

Председател: доц. д-р Христо Попов

Членове:        проф. д-р Анелия Божкова

доц. д-р Стефан Александров

гл. ас. д-р Андрей Аладжов

доц. д-р Крум Бъчваров

доц. д-р Милена Тонкова

                       доц. д-р Кръстина Панайотова

                       доц. д-р Методи Даскалов

                       доц. д-р Георги Нехризов

                       гл. ас. д-р Камен Бояджиев

                       гл. ас. д-р Петя Пенкова

                       доц. д-р Деян Рабовянов

                       Атанас Цурев (докторант, млад учен)

 

Приложение:

 1. Форма на проект по модула за постдокторанти
 2. Критерии за оценка
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн