BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат дванадесети том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Населението на Южна България VI-IX в. (по археологически данни)“ с автор гл. ас. д-р Галина Грозданова
Излезе от печат дванадесети том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Населението на Южна България VI-IX в. (по археологически данни)“ с автор гл. ас. д-р Галина Грозданова

02.01.2019

Излезе от печат дванадесети том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Населението на Южна България VI-IX в. (по археологически данни)“ с автор гл. ас. д-р Галина Грозданова (НАИМ при БАН).

Дисертацията е защитена през 2012 г. в СУ „Св. Кл. Охридски”, и сега се издава с някои корекции и допълнения. Изследването обхваща земите между Стара планина, Родопите, Черно море и долината на р. Струма. Представен е опит да се систематизират резултатите от археологическите проучвания в днешните южнобългарски земи и да характеризира културната среда в периода на прехода от късна античност към средновековие. Изследват се структурните промени в основните компоненти на материалната култура: селища и некрополи. Проблемът за населението се поставя с оглед въпросите за континуитета и дисконтинуитета и всички свързани с тях процеси: на миграцията, акултурацията или други форми на влияние, поставени във възможно най-конкретизирана археологическа среда. Част дискусията засяга  съдбата на късноантичния град и в каква степен неговото наследство е фактор за непрекъснатост на историческите процеси.

Актуалното състояние и степента на анализ на проучванията изискват проблема за населението в Южна България да се постави кардинално – дали изобщо тези земи са обитавани в периода от края на VI–IX в. Едва на следващ етап следва да се изследва въпросът за етническата и демографската характеристика на това население. Анализират се факторите, които пораждат проблема с идентификацията на материалната култура и се проучва генезиса на процесите в ранновизантийската епоха. Решение на проблема с липсата на прецизна хронология на ранносредновековните селища и некрополи – не само  абсолютна, но и относителна, се предлага чрез анализ на керамиката и металните находки.

Онлайн версията (със свободен достъп) е достъпна на адрес http://series.naim.bg/index.php/Dissertations, откъдето можете да я свалите като pdf файл.

 

Галина Стефанова Грозданова. Населението на Южна България VI-IX в. (по археологически данни). (Дисертации, том 11). НАИМ при БАН. София, 2018. ISSN 2603-3100 (online), ISSN 2603-3097 (print), ISBN 978-954-9472-66-0 (print),ISBN 978-954-9472-67-7 (online). 538 стр., 159 табла, .12 карти, 13 таблици.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн