BG / EN
Начало » Новини » Новини » График на заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2018 г., изисквания за отчитане, както и условия за подаване на заявления за разрешителни за теренни археологически проучвания през 2019 г.
График на заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2018 г., изисквания за отчитане, както и условия за подаване на заявления за разрешителни за теренни археологически проучвания през 2019 г.

23.01.2019

График на заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2018 г., изисквания за отчитане, както и условия за подаване на заявления за разрешителни за теренни археологически проучвания през 2019 г.

 

Уважаеми колеги,

 

Уведомявам Ви, че заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2018 г. ще се проведат в заседателната зала на НАИМ-БАН, както следва:

 

1. Секция за праистория                                                                            18.02–20.02 2019 г.

2. Секция за тракийска археология                                                           21.0223.02 2019 г.

3. Теренни издирвания и наблюдения (АИС АКБ)                                  25.0201.03 2019 г.

4. Секция за антична археология                                                               05.0309.03 2019 г.

5. Секция за средновековна археология                                                   11.0313.03 2019 г.

 

Съставът на комисиите, проверяващи предаваната документация, е определен по секции, както следва:

 

Комисия СП:

Председател: доц. д-р Крум Бъчваров (НАИМ)

Членове: доц. д-р Явор Бояджиев (НАИМ)

доц. д-р Стефан Чохаджиев (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий")

 

Комисия СИИАКБ:

Председател: доц. д-р Георги Нехризов (НАИМ)

Членове: гл. ас. д-р Иво Чолаков (НАИМ)

доц. д-р Юлия Цветкова (СУ Св. Климент Охридски)

резервен външен член - гл. ас. д-р Християн Цанков (МГУ)

 

Комисия СТА:

Председател: доц. д-р Милена Тонкова (НАИМ)

Членове: доц. д-р Христо Попов (НАИМ)

проф. д-р Анелия Божкова (НАИМ)

проф. д-р Тотко Стоянов (СУ Св. Климент Охридски)

доц. д-р Костадин Кисьов (РАМ – Пловдив)

резервни членове: доц. д-р Стефан Александров (НАИМ)

проф. д-р Костадин Рабаджиев (СУ Св. Климент Охридски)

 

Комисия САА:

Председател: доц. д-р Кръстина Панайотова (НАИМ)

Членове: проф. д-р Венцислав Динчев (НАИМ)

доц. д-р Здравко Димитров (НАИМ)

доц. д-р Павлина Владкова (РИМ – В. Търново)

доц. д-р Нарцис Торбов (РИМ - Враца)

резервни членове: доц. д-р Людмил Вагалински (НАИМ)

доц. д-р Христо Прешленов (НАИМ)

 

Комисия ССА:

Председател: доц. д-р Методи Даскалов (НАИМ)

Членове: гл. ас. д-р Евгения Коматарова-Балинова (НАИМ)

гл. ас. д-р Евелина Тодорова (НАИМ)

гл. ас. д-р Янко Димитров (НАИМ филиал Шумен)

доц. д-р Деян Рабовянов (НАИМ филиал В. Търново)

гл. ас. д-р Мария Манолова (РАМ – Варна)

гл.ас. д-р Елена Пенчева (СУ Св. Климент Охридски)

 

                                                                                                                                                Молим колегите, които имат резултати, попадащи в друг период, различен от този, за който е издадено (и съответно предварително разгледано), използваното от тях разрешение за теренни проучвания, да представят презентация (без документация) и в отговорната за дадения период секция. За целта се свържете с ръководителите на съответните секции в НАИМ, за да бъдете включени допълнително в програмата.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

В деня на отчета всеки ръководител трябва да представи пълен комплект от задължителната документация, съгласно Правилника за провеждане на теренни археологически проучвания в Република България: отчет, полеви дневник, полева инвентарна книга, графична и фото документация (топографски скици, планове, профили, снимки) със съответните описи и номерация.

 Документацията се предава на секретаря на секцията преди започване на презентацията. При установяване на непълноти и несъответствия ръководителят ще бъде връщан и няма да може да представи презентацията си. Oтчетната документация трябва да бъде предоставена и в дигитален вид на CD или DVD в 2 еднакви екземпляра – един за архива на НИНКН и един за научния архив на НАИМ-БАН. Грижата за предаването на втория екземпляр в НИНКН се поема от НАИМ-БАН.

За да може да се установи изпълнението на изискването на чл. 10, ал. 2 от  Наредбата за  извършване на теренни археологически проучвания и съгласно решение на Съвета за теренни проучвания (протокол № 2 от 15.05.2014 г.) към всеки отчет трябва да се посочват номера и автора на регистрационната карта за археологическия обект за АИС АКБ, дата на последната й актуализация и от кого е направена.

 

ПРЕДАВАНЕ НА РЕЗЮМЕТА ЗА ИЗДАНИЕТО НА НАИМ-БАН – АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОТКРИТИЯ И РАЗКОПКИ (АОР)

При отчитането научният ръководител задължително предава на секретаря на съответната секция резюме за всяко от проведените теренни археологически проучвания. В началото на месец февруари ще получите инструкции за евентуални промени в изискванията към резюметата за АОР. Информацията ще бъде публикувана и на уеб страницата на НАИМ-БАН www.naim.bg. Това закъснение се налага поради настъпили промени в състава на редакционната колегия на АОР. Молим да бъдем извинени за това.

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Презентацията трябва да бъде в Power Point формат и да включва: хронология, предназначение, граници на обекта. Времетраенето на представянето трябва да бъде съобразено с програмата на конкретната секция и определената дължина на презентацията.

До края на всяка група заседания комисията ще преценява дали документацията и презентацията отговарят на Hаредба № H-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.

При непредадена в установения срок документация и непредставено резюме за поредното издание на АОР, написано според изискванията, съгласно решение на Съвета за теренни проучвания няма да бъде издавано разрешение за теренно археологическо проучване за следващия сезон. При процедурата за издаване на Разрешения стриктно ще се спазват изискванията на Hаредба № H-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, относно отчета на теренните проучвания.

 

СЪВЕТ ЗА ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ

Конституирането на новия състав на съвета за теренни археологически проучвания все още предстои. Към настоящия момент все още няма издадена заповед на министъра на културата, с която съставът да бъде определен. Въпреки това се предвижда първото за годината заседание на СТП да се проведе през втората половина на месец март, след приключването на отчетната кампания. Желаещите да получат Разрешение за теренно археологическо проучване задължително трябва да са предали в Научния архив на НАИМ-БАН документацията за проведените от тях археологически проучвания през 2018 г. Желаещите да получат Разрешение трябва да депозират в срок до 30.04.2019 г. в канцеларията на НАИМ-БАН подписани от тях Предложение (адресирано до Председателя на Съвета за теренни проучвания) и Работна програма по посочен по-долу образец, поотделно за всяко теренно археологическо проучване, както и разписка, удостоверяваща предаването на находките от предходния археологически сезон в съответния музей. Предложенията, работните програми за всички планирани през годината теренни археологически проучвания, както и документите за предадените находки и предадената документация трябва да бъдат депозирани заедно в посочения срок.

Съгласно изискванията на Hаредба № H-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, за издаването на Разрешение за провеждане на спасителни или аварийни теренни проучвания, освен предложение, работна програма и служебна бележка от съответния музей за предадени находки, необходимо е и решение на комисия, назначена от министъра на културата или директора на НИПК или мотивирано предложение от директора на съответния музей.

 

В Предложението се посочва:

- Вид на теренното археологическо проучване

- Вид и местоположение на обекта

- Ръководител на екипа и евентуално научен консултант

Работната програма задължително включва следните параграфи:

 1. Цел и задачи (вкл. точното описание на местонахождението и вида на археологическия обект), вид на теренното проучване
 2. Водеща институция
 3. Институции-съизпълнители
 4. Научен екип – заместник ръководител, членове на екипа, научен консултант
 5. Финансиране – произход
 6. Срок (период) за провеждане на теренното проучване
 7. Обем на предвижданата работа през годината – точно място на разкопаваната площ
 8. Етапи на работа (теренна; обработка на материалите; подготовка на документацията; отчет)
 9. Осигуряване на финансиране за текуща (аварийна) консервация и реставрация на разкритите недвижими археологически структури; източник на финансиране
 10. Местосъхранение на придобитите движими паметници на културата
 11. В случай, че искащият разрешение за теренно проучване е имал проучвания през предходния археологически сезон, същият прилага Служебна бележка / потвърждение от регионалния администратор, отговарящ за АИС АКБ, че е въвел регистрационни карти или е актуализирал наличните такива, за проучваните от него обекти. В служебната бележка се посочват номер, автор на картата, дата на последната актуализация и от кого е извършена.

 

 

ВАЖНО! Моля, да се съобразите с изискванията за издаване на разрешение за теренни проучвания на Закона за културното наследство, особено чл. 150-153, както и с Наредба № н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, издадена от Министерството на културата, oбн. ДВ. бр. 18 от 1 Март 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 30 от 17 Април 2012 г., изм. ДВ. бр. 101 от 18 Декември 2012 г.

 

Напомням Ви, че нереализираните по различни причини Разрешения за теренни археологически проучвания трябва да се връщат в канцеларията на НАИМ-БАН до изтичането на календарната година, за която са издадени.

 

 

                                                                                             доц. д-р Христо Попов

 

                                                                                          Директор на НАИМ-БАН

                                                                                  Председател на теренния съвет

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн