BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат четиринадесети том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Керамични съдове и малка пластика от енеолитното селище Градешница“ с автор д-р Веселин Даниелов Данов
Излезе от печат четиринадесети том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Керамични съдове и малка пластика от енеолитното селище Градешница“ с автор д-р Веселин Даниелов Данов

26.07.2019

Излезе от печат четиринадесети том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Керамични съдове и малка пластика от енеолитното селище Градешница“ с автор д-р Веселин Даниелов Данов.

Изследването е посветено на керамичния комплекс на ранноенеолитното селище при Градешница, Врачанско. Проучено на голяма площ и с множество открити в него археологически материали, то се е превърнало в епонимен обект за ранноенеолитната култура, развила се на територията на днешна Северозападна България. Въпреки значението на обекта, находките добити от него са частично обнародвани. Публикувани са единствено най-атрактивните, често само със снимки и без подробни текстови описания, което затруднява анализа им. Това наложи тяхната повторна обработка. Към тях са включени и останалите, непубликувани до този момент, керамични находки. Така за първи път са представени и анализирани всички достигнали до нас съдове и предмети на малката пластика от Градешница. Това спомогна да се добие по-пълна представа за типологическото им разнообразие и да се направят по-задълбочени наблюдения върху украсата им. Сравнителния анализ на керамиката от Градешница, с тази на други синхронни селища, част от етнокултурния комплекс Градешница–Слатино–Дикили Таш, позволи да се очертаят редица регионални особености, голяма част от които не са коментирани до този момент. Прецизирано е мястото на селището при Градешница в релативната хронология на етнокултурния комплекс Градешница–Слатино–Дикили Таш.

Чрез настоящето изследване е направена поредна крачка в обогатяването на познанията ни за културата от тази епоха. Публикуваните в него графични рисунки и подробен каталог на находките правят възможно използването му като основа за бъдещи проучвания.

Онлайн версията (със свободен достъп) е достъпна на адрес http://series.naim.bg/index.php/Dissertations/article/view/92/74, откъдето можете да я свалите като pdf файл.

Веселин Даниелов Данов. Керамични съдове и малка пластика от енеолитното селище Градешница. (Дисертации, том 14). НАИМ при БАН. София, 2019. ISSN 2603-3100 (online), ISSN 2603-3097 (print), ISBN 978-954-9472-77-6 (print), ISBN 978-954-9472-78-3 (online), 346 стр., 5 карти, 42 фиг., 98 табла.

Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн