BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат петнадесети том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Пещи за керамика в днешните български земи през I – VI век“ с автор д-р Александър Константинов Харизанов
Излезе от печат петнадесети том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Пещи за керамика в днешните български земи през I – VI век“ с автор д-р Александър Константинов Харизанов

16.09.2019

Излезе от печат петнадесети том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Пещи за керамика в днешните български земи през I – VI век“ с автор д-р Александър Константинов Харизанов.

Това издание е допълнен вариант на защитената през 2015 г. дисертация към катедра Археология на Исторически факултет в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Двукамерната пещ с вертикална тяга е най-разпространеният и разпознаваем вариант сред съоръженията за изпичане на керамика през Античността в цялото Средиземноморие. Нейната популярност се дължи както на добрите и́ технически характеристики, така и на установените традиции в производството на изделия от глина.

Настоящият труд изследва развитието и разпространението на двукамерните пещи с вертикална тяга на територията на днешна България в периода I – VI век. За целта са анализирани публикувани и непубликувани данни за двукамерни пещи от времето на тяхната поява в Тракия през късножелязната епоха до края на Късната античност. В изготвения каталог е включена подробна информация за 289 пещи, използвани през римския и късноантичен период. С помощта на събраната база данни са установени прилаганите в градежа на тези производствени съоръжения техники и строителни материали, като са идентифицирани иновативните технологични решения, навлезли в днешните български земи след включването им в пределите на римската държава. Изготвена е типология от отворен вид, базирана на плана на долната камера и вида подпора на скарата. Проследени са генезисът и разпространението на обособените типове и подтипове пещи. В последната глава от труда са разгледани установените по археологически път производствените центрове и работилници от I – VI век, като е направен опит за прецизиране хронологията на тяхното функциониране и е предложен вариант за периодизация на керамичното производство в разглеждания времеви период.

Във времето от втората половина на I до края на VI / началото на VII век двукамерните пещи за керамика в днешните български земи са най-многобройни, в сравнение с предходните и следващите векове. Този факт е свързан с нарасналото търсене и съответно предлагане на различни видове битови и строителни изделия от глина, за чието изпичане тези съоръжения са най-добър, а често и единствен вариант.

Влияние върху развитието и организацията на керамично производство през римската епоха и Късната античност оказват навлизането на ново население, извършваните от централната власт урбанизационни дейности и като цяло включването на тази занаятчийска дейност в икономиката на империята. Бидейки част от последната, изработката на изделия от глина също изпитва негативното въздействие на множеството военни конфликти през разглеждания период, част от които биха могли да служат като граници на определени етапи в нейното развитие.

Онлайн версията (със свободен достъп) е достъпна на адрес http://series.naim.bg/index.php/Dissertations/article/view/93/75, откъдето можете да я свалите като pdf файл.

Александър Константинов Харизанов. Пещи за керамика в днешните български земи през I – VI век. (Дисертации, том 15). НАИМ при БАН. София, 2019. ISSN 2603-3100 (online), ISSN 2603-3097 (print), ISBN 978-954-9472-79-0 (print), ISBN 978-954-9472-80-6 (online), 699 стр., 30 карти, 43 фиг.

Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн