BG / EN
Новини

11.12.2010

Уважаеми колеги, Уведомявам Ви, че заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2010 г. ще се проведат в заседателната зала на НАИМ – БАН, както следва: Секция за праистория: 21 – 25 февруари 2011 г., 9 – 18 ч. Секция за тракийска...
10.12.2010

Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Валери Драганов Григоров съгласно изискванията на чл. 27 (1) от ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност “доцент” Метални накити от средновековна България (VII-XI в.) В: Дисертации, том 1. 2007, София, 254 с. Крепостта Красен...
14.11.2010

Резюмета на трудовете на доц. д.и.н. Виолета Нешева съгласно изискванията на чл. 27 (1) от ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност “професор” Резюмета на публикации в специализирани научни издания: В. Нешева , В. Божилова. ХVІ Национална археологическа...
22.09.2010

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ И МУЗЕЙ към БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ гр. София 1000, ул.”Съборна” №2 На основание решението на Ръководството на БАН, Протокол № 23/08.06.2010г, т.9. 1., в изпълнение на Заповед № I 955/21.09.2010 г. на директора на Национален...
04.08.2010

610. – Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява конкурси за: професор по 05.03.12 археология за нуждите на Секция за средновековна археология, със срок 3 месеца; доцент по 05.03.12 археология за нуждите на Секция за средновековна археология, със...
16.07.2010

Във връзка с необходимостта от изготвянето (или адаптирането) на географска информационна система, която максимално да оптимизира работата по създаването на АКБ , НАИМ-БАН съвместно с катедри „Картография и ГИС” и „Археология” на СУ „Св. Кл. Охридски” подготви проект „Прототипна...
16.07.2010

След близо двегодишна работа беше създаден принципно нов програмен продукт „Археологическа карта на България” (АКБ), който отговаря на повишените изисквания към системата. Той има следните предимства – осъществяване на връзка чрез Интернет; облекчен достъп до базата данни на...
13.04.2010

На 15.04.2010 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на НАИМ-БАН ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в НАИМ-БАН. ДНЕВЕН РЕД: Разглеждане на предложения за промени в Устава на БАН Разни Ст.н.с. II ст. д-р Николай Сираков Председател на ОС...
31.03.2010

An interdisciplinary colloquium arranged by the National Archaeological Institute with Museum (NAIM), Bulgarian Academy of Sciences, and the Welsh Department, Aberystwyth University, on the 8th of May 2010 at NAIM (the Museum) in Sofia. Programme 09:00-09:15 Opening...
26.02.2010

На 24.02.2010 г. в Народното събрание се откри изложбата „Реликви на българската държавност”. Тя е организирана от НАИМ-БАН и НИМ. Идеята и реализацията на археологическата част беше осъществена от екип в състав: ст.н.с.д-р Бони Петрунова, н.с.д-р Валери Григоров, д-р Йордан...
© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн