BG / EN
Новини

09.02.2011

На 15 февруари 2011 г. от 11.00 ч. в конферентната зала на НАИМ-БАН д-р Валери Григоров ще изнесе публична академична лекция на тема: “КРЕПОСТТА КРАСЕН ДО ПАНАГЮРИЩЕ” (съгласно изискванията на чл. 28 от ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност „доцент”)...
04.02.2011

За поредна година Националният археологически Музей (НАИМ-БАН) в София е основен инициатор и любезен домакин в представянето пред широката общественост на най-впечатляващите археологически открития от изтеклата година. Изложбата „Българска археология” се превърна в една...
26.01.2011

На 02.02.2011 г. (сряда) от 13:00 ч. в заседателната зала на НАИМ се свиква Общо събрание на учените в НАИМ-БАН ДНЕВЕН РЕД: Обсъждане и гласуване приемането на научноизследователския отчет на НАИМ за 2010 г. Обсъждане и гласуване приемането на финансовия...
21.01.2011

Завършващ етап от тригодишния българо-словашки изследователски проект: „Ранно-средновековни култури (VІІ-ХІ в.) в съвременна България и Словакия” е проведената от 2 до 5 ноември 2010 г. конференция в гр. Нитра. От българска страна в програмата на конференцията бяха включени:...
29.12.2010

Уважаеми колеги, В изпълнение на решение на Управителния съвет на БАН от 21.12.2010 г. (Протокол № 40, т.1) се свиква Общо събрание на учените в НАИМ-БАН на 06.01.2011 г. (четвъртък) от 11 ч. в заседателната зала на НАИМ Дневен ред: Избор...
11.12.2010

Уважаеми колеги, Уведомявам Ви, че заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2010 г. ще се проведат в заседателната зала на НАИМ – БАН, както следва: Секция за праистория: 21 – 25 февруари 2011 г., 9 – 18 ч. Секция за тракийска...
10.12.2010

Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Валери Драганов Григоров съгласно изискванията на чл. 27 (1) от ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност “доцент” Метални накити от средновековна България (VII-XI в.) В: Дисертации, том 1. 2007, София, 254 с. Крепостта Красен...
14.11.2010

Резюмета на трудовете на доц. д.и.н. Виолета Нешева съгласно изискванията на чл. 27 (1) от ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност “професор” Резюмета на публикации в специализирани научни издания: В. Нешева , В. Божилова. ХVІ Национална археологическа...
22.09.2010

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ И МУЗЕЙ към БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ гр. София 1000, ул.”Съборна” №2 На основание решението на Ръководството на БАН, Протокол № 23/08.06.2010г, т.9. 1., в изпълнение на Заповед № I 955/21.09.2010 г. на директора на Национален...
04.08.2010

610. – Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява конкурси за: професор по 05.03.12 археология за нуждите на Секция за средновековна археология, със срок 3 месеца; доцент по 05.03.12 археология за нуждите на Секция за средновековна археология, със...
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн