BG / EN
Конкурси

21.02.2024

Рецензии и сатновища относто дисертацията на Биляна Маринова Торбатова на тема “Езически култови места, храмове и светилища в земите между Дунава и Балкана (началото на Ι – края на ΙV в.)“ за присъждането на образователна и научна степен...
09.02.2024

Националният археологически институт с музей – Българска академия на науките обявява: един конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ , по направление 2.2. История и археология (специалност Археология), за нуждите на Секция за антична археология,...
02.02.2024

Националният археологически институт с музей – Българска академия на науките обявява един конкурс за академичната длъжност „главен асистент“, по направление 2.2. История и археология (специалност Археология), за нуждите на Секция за нумизматика и епиграфика,...
29.01.2024

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Емил Христов Нанков, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент“ по специалността 2.2. История и археология (специалност – Археология), за нуждите на Секция за тракийска археология -...
23.01.2024

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Стилиян Димитров Иванов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“), за нуждите на Филиал на НАИМ...
29.08.2023

Националният археологически институт с музей – Българска академия на науките обявява два конкурса за академичната длъжност „доцент“. По направление 2.2. История и археология (специалност Археология): Един за нуждите на Секция за тракийска археология...
04.08.2023

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на двама редовни докторанти за учебната 2023-2024 г. Теми за редовни докторантури: „Преходът между късния неолит и ранния халколит в региона на Източните Балкани“...
29.06.2023

Рецензии и становища за дисертационния труд на проф. д-р Венцислав Николов Динчев на тема: „Некрополът край кв. Бенковски, София, и късноантичните некрополи в днешна България“, представен за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в...
12.06.2023

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Людмил Фердинандов Вагалински, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в професионално направление 2.2. История и археология (научна област Антична археология), за нуждите на Секция за...
28.04.2023

Националният археологически институт с музей – Българска академия на науките обявява един конкурс за академичната длъжност „главен асистент“, по направление 2.2. История и археология (специалност Археология), за нуждите на Секция за нумизматика и епиграфика,...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн