BG / EN
Конкурси

11.06.2024

Националният археологически институт с музей – Българска академия на науките обявява два конкурса за академичната длъжност „главен асистент“: един по направление 2.2. История и археология, специалност „Праистория“, с профил...
11.06.2024

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс по направление 2.2. История и археология, специалност Археология, профил Нумизматика за академичната длъжност „професор“ за нуждите на Регионален исторически музей Шумен. Срок: два...
28.05.2024

Рецензии и становища относно дисертацията на Гълъбина Иванова Йосифова на тема „Култовото строителство в езическа България“ за присъждането на образователна и научна степен „доктор“: Рецензия от проф. д.и.н. Георги Георгиев Атанасов...
05.04.2024

Националният археологически институт с музей – Българска академия на науките обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“. По направление 2.2. История и археология (специалност Археология), профил „Археологическа геофизика“, за нуждите на...
22.03.2024

Рецензии и становища относно дисертацията на Ангел Богданов Григоров на тема „Динамика на развитието на селищната система в Казанлъшката котловина. ГИС базиран пространствен анализ по данни от археологическата карта на България“ за присъждането на образователна и...
22.03.2024

Рецензии и становища относно дисертацията на Атанас Росенов Цурев на тема Раннонеолитни керамични комплекси в Тракия“ за присъждането на образователна и научна степен „доктор“: Рецензия от акад. д.и.н. Васил Николов Рецензия от проф. д-р Красимир...
21.02.2024

Рецензии и сатновища относто дисертацията на Биляна Маринова Торбатова на тема “Езически култови места, храмове и светилища в земите между Дунава и Балкана (началото на Ι – края на ΙV в.)“ за присъждането на образователна и научна степен...
09.02.2024

Националният археологически институт с музей – Българска академия на науките обявява: един конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ , по направление 2.2. История и археология (специалност Археология), за нуждите на Секция за антична археология,...
02.02.2024

Националният археологически институт с музей – Българска академия на науките обявява един конкурс за академичната длъжност „главен асистент“, по направление 2.2. История и археология (специалност Археология), за нуждите на Секция за нумизматика и епиграфика,...
29.01.2024

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Емил Христов Нанков, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент“ по специалността 2.2. История и археология (специалност – Археология), за нуждите на Секция за тракийска археология -...
Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн