BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г. (ДВ бр. 68 от 31.07.2020 г.), в съответствие с Решение № 332 на МС от 14.05.2020 г.,
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г. (ДВ бр. 68 от 31.07.2020 г.), в съответствие с Решение № 332 на МС от 14.05.2020 г.,

06.08.2020

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ

 

за прием на трима редовни докторанти за учебната 2020-2021 г., по направление 2.2. История и археология

 

Докторска програма по Праистория – два конкурса (за нуждите на Секция по Праистория). Теми за редовни докторантури  :

 

1. „Протописмени знаци на Източните и Централните Балкани (неолит и халколит)“

 

2. „Технологии в праисторическото строителство“

 

3. „Керамичните комплекси през халколита като хронологичен индикатор“

 

Докторска програма по Археология – един конкурс (за нуждите на Секция за интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България). Тема за редовна докторантура:

 

„Микроморфология на археологически контексти“

 

В срок от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г.

кандидатите входират документите за участие в конкурса в деловодството на НАИМ-БАН

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 

1. Молба до директора на НАИМ-БАН, в която кандидатите посочват специалноста (докторската програма), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.

2. Автобиография;

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетeлство за съдимост;

7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

 

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

 

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

 

Изпитите ще се проведат:

по специалността от 07 до 11.12.2020 година,

по чужди езици от 14 до 18.12.2020 година.

 

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

 

Точната дата и часът за провеждане на изпита по чужд език се определят от Центъра за обучение при БАН при представяне на протокол за успешно положен изпит по специалността - средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50 (чл. З, ал. 11 от Правилника на БАН). Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

 

За справки: НАИМ-БАН, ул. Съборна № 2, ет. 1, стая 5, тел. (02) 988 2406 и (02) 980 65 14 или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.

 

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн