BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурс за „главен асистент“ по направление 2.2. История и археология
Конкурс за „главен асистент“ по направление 2.2. История и археология

14.08.2020

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс по направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“) за академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите на Секция за средновековна археология: профил „Ранносредновековна археология на България VII – XI век“

           

Срок: два месеца от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ, бр. 72 от 14.08.2020 г.)

Документи: в НАИМ - БАН, София, ул. „Съборна” № 2, тел.: (02) 988 24 06.

 

Кандидатите за участие в конкурса за академичната длъжност „главен асистент“ подават молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва:

 

  1. Aвтобиография;
  2. Диплом за образователната и научна степен „доктор“;
  3. Медицинско свидетелство;
  4. Свидетелство за съдимост;
  5. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
  6. Списък на публикации;
  7. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ от 05.05.2018 г., в Правилника за прилагането му и в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките

 

Конспект и препоръчителна литература за конкурс за „главен асистент“ за нуждите на ССА при НАИМ-БАН (Профил: Ранносредновековна археология на България VII –XI в.)

© 2021 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн