BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурс за „доцент“ по направление 2.2. История и археология
Конкурс за „доцент“ по направление 2.2. История и археология

24.11.2020

Националният археологически институт с музей – Българска академия на науките, София, обявява конкурс по направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“) за академична длъжност „доцент“ за нуждите на Секцията за средновековна археология.

 Срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ, бр. 100 от 24.11.2020 г.)

Документи: в НАИМ – БАН, София, ул. Съборна № 2, тел. (02) 988 24 06.

 

Кандидатите за участие в конкурса за академична длъжност „доцент“ подават молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва:

  1. Автобиография;
  2. Диплом за образователна и научна степен „доктор“
  3. Медицинско свидетелство;
  4. Свидетелство за съдимост;
  5. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
  6. Списък на публикациите;
  7. Списък на цитиранията;
  8. Резюмета на публикациите;
  9. Авторска справка за научните приноси;
  10. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ от 05.05.2018 г., в Правилника за прилагането му и в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Националния археологически институт с музей при Българска академия на науките.

 

Кандидатите за участие в конкурса за академична длъжност „доцент“, които са служители на БАН, не прилагат медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн