BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Андрей Тенев Аладжов
Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Андрей Тенев Аладжов

25.03.2021

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Андрей Тенев Аладжов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“), за нуждите на Секция за средновековна археология, обявен в ДВ бр. 100 от 24.11.2020 г.:

 

1. Рецензия на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов

2. Рецензия на проф. д.и.н. Станислав Станилов

3. Становище на доц. д-р Георги Н. Николов

4. Становище на доц. д-р Методи Даскалов

5. Становище на проф. д.и.н. Виолета Нешева

6. Становище на доц. д-р Живко Аладжов

7. Становище на доц. д-р Деян Рабовянов

 

Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на гл. ас. д-р Андрей Тенев Аладжов:

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн