BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурс за „професор“ по направление 2.2. История и археология
Конкурс за „професор“ по направление 2.2. История и археология

16.04.2021
Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс по направление 2.2. История и археология (научна област Антична археология) за академичната длъжност „професор“за нуждите на Секция за антична археология.

 

Срок: два месеца от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ, бр. 32 от 16.04.2021 г.)

Документи: в НАИМ - БАН, София, ул. „Съборна” № 2, тел.: (02) 988 24 06.

 

Кандидатите за участие в конкурса за академичната длъжност „професор“ подават молба за допускане, придружена от документите по чл. 2б, чл. 19 и чл. 29 от ЗРАСРБ и чл. 15, ал. 3 и чл. 20, ал. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в НАИМ-БАН, както следва:

  1. Aвтобиография (Europass);
  2. Диплом за образователната и научна степен „доктор“;
  3. Медицинско свидетелство;
  4. Свидетелство за съдимост;
  5. Удостоверение за стаж като „доцент“;
  6. Списък на публикации;
  7. Списък на цитиранията;
  8. Резюмета на публикациите;
  9. Авторска справка за оригиналните научните приноси с доказателства;
  10. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ от 05.05.2018 г., в Правилника за прилагането му и в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките.

 

Кандидатите за участие в конкурса за академичната длъжност „професор“, които са служители на БАН, не прилагат медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн