BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурси за „главен асистент“
Конкурси за „главен асистент“

07.07.2021

Националният археологически институт с музей – БАН (НАИМ - БАН) обявява пет конкурса за академична длъжност „главен асистент“: 

- два по направление 2.2. История и археология за нуждите на отдел „Експозиции“: 

профил „Културата на Тракия през Късната желязна епоха“; 

профил „Култура на провинция Тракия (I – III в.)“; 

- един по направление 2.2. История и археология за нуждите на Секция за средновековна археология, профил „Археология на „прехода“ между Късната античност и Ранното българско средновековие“; 

- един по направление 2.2. История и археология за нуждите на Секция за нумизматика и епиграфика, профил “Втората българска държава. Византийска епиграфика”; 

- един за нуждите на Лаборатория за анализи, консервация и реставрация, шифър 05.08.04, направление „Изкуствознание и изобразителна живопис“, профил „Реставрация на стенна живопис“ 

Срок за подаване на документите: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 56/ 06.07.2021 г. 

Документи: в НАИМ – БАН, София, ул. Съборна № 2, тел. 02/988 24 06 

 

Кандидатите за участие в конкурсите за академичната длъжност „главен асистент“ подават молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва: 

 

  1. Aвтобиография; 

  1. Диплом за образователната и научна степен „доктор“; 

  1. Медицинско свидетелство; 

  1. Свидетелство за съдимост; 

  1. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв; 

  1. Списък на публикации; 

  1. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ от 05.05.2018 г., в Правилника за прилагането му и в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките 

 

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн