BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на двама редовни докторанти за учебната 2021-2022 г.
НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на двама редовни докторанти за учебната 2021-2022 г.

13.07.2021

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. в съответствие с Решение № 437 на МС от 02.06.2021 г. 

 

 

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

 

за прием на двама редовни докторанти за учебната 2021-2022 г.  

 

Теми за редовни докторантури: 

 

 

„Декоративни бронзови изделия от Северозападна България, I-III век сл. Хр.“ 

Секция за антична археология 

Професионално направление История и археология (2.2.), Специалност Археология; 

 

„Неукрепени извънградски селищни обекти в Североизточна България, I-IV век сл. Хр.“ 

Секция за антична археология 

Професионално направление История и археология (2.2.), Специалност Археология. 

 

 

В срок от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г.  

кандидатите входират документите за участие в конкурса в деловодството на НАИМ-БАН 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

 

 

  1. Молба до директора на НАИМ-БАН, в която кандидатите посочват шифърът и специалноста, за която кандидатстват и чуждият език, по който ще държат втория конкурсен изпит.  

  1. Автобиография; 

  1. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея; 

  1. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 

  1. Медицинско свидетелство; 

  1. Свидетeлство за съдимост; 

  1. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област. 

  1. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите). 

 

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.  

 

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.  

 

Конкурсните изпити по специалността следва да се проведат в периода от 06 до 10.12.2021 година, а изпитите по чужд език – от 13 до 17.12.2021 година. 

 

Точната дата и часът за провеждане на изпита по чужд език се определят от Центъра за обучение при БАН при представяне на протокол за успешно положен изпит по специалността - средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50 (чл. З, ал. 11 от Правилника на БАН). Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00. 

 

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн