BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурси за академичната длъжност „асистент“ по направление 2.2. История и археология
Конкурси за академичната длъжност „асистент“ по направление 2.2. История и археология

20.07.2021

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява два конкурса за академичната длъжност „асистент“ по направление 2.2. История и археология (специалност „Праистория“). Двата конкурса са за нуждите на Секция по праистория с теми: 

 

- „Къснонеолитният период от Източна Стара планина до Източните Родопи”; 

 

- „Раннохалколитни керамични комплекси в региона на Средна Струма”. 

 

Срок: Срокът за подаване на документи е един месец от датата на публикуването на обявата на уеб сайта на НАИМ. Краен срок за подаване на документи – 20.08.2021 г (петък). 

 

Документи: в НАИМ - БАН, София, ул. „Съборна” № 2, тел.: (02) 988 24 06. 

 

Кандидатите за участие в конкурса за академичната длъжност „асистент“ подават заявление, към което прилагат мотивационно писмо, придружена от документите по чл. 9, ал. 3 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българска академия на науките, както следва: 

 

  1. Автобиография; 

  1. Диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“ по Археология; 

  1. Диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава; 

  1. Медицинско свидетелство; 

  1. Свидетелство за съдимост; 

  1. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв; 

  1. Други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.). 

 

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. С уведомлението им ще се изпрати въпросник, по който се провежда събеседването.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн