BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурси за „главен асистент“
Конкурси за „главен асистент“

27.07.2021

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН) обявява три конкурса за академична длъжност „главен асистент“:

- един по направление 2.2. История и археология (специалност Археология) за нуждите на Секция за тракийска археология, профил „Културата през бронзовата епоха в българските земи”;

- един по направление 2.2. История и археология (специалност Археология) за нуждите на Секция за антична археология, профил „Гръцка култура по Западното Черноморие (VІ – І в. пр.Хр.)”;

- един по направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (специалност Архитектура), за нуждите на Секция за интердисциплинарни изследвания и археологическа карта на България, профил „Архитектурно наследство на Римската империя по българските земи: изучаване и опазване”.

Срок за подаване на документите: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ, бр. 62/ 27.07.2021 г.) 

Документи: в НАИМ – БАН, София, ул. Съборна № 2, тел. 02/988 24 06. 

Кандидатите за участие в конкурсите за академичната длъжност „главен асистент“ подават молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва:

  1. Aвтобиография;  

  1. Диплом за образователната и научна степен „доктор“;  

  1. Медицинско свидетелство;  

  1. Свидетелство за съдимост;  

  1. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;  

  1. Списък на публикации;  

  1. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ от 05.05.2018 г., в Правилника за прилагането му и в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн