BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Сергей Борисов Торбатов
Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Сергей Борисов Торбатов

25.08.2021

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Сергей Борисов Торбатов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в професионално направление 2.2. История и археология (научна област Антична археология), за нуждите на Секция за антична археология, обявен в Държавен вестник, бр. 32 от 16.04.2021 г.:

1. Рецензия на доц. д-р Евгения Генчева

2. Рецензия на доц. д-р Илиян Боянов

3. Рецензия на проф. д.и.н. Румен Иванов

4. Становище на проф. д-р Константин Дочев

5. Становище на проф. д.и.н. Костадин Рабаджиев

6. Становище на проф. д-р Венцислав Динчев

7. Становище на проф. д-р Петър Делев

Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на доц. д-р Сергей Борисов Торбатов:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн