BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. в съответствие със Заповед № І-42 / 16.02.2022 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник.
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. в съответствие със Заповед № І-42 / 16.02.2022 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник.

08.03.2022

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на един редовен докторант за учебната 2021-2022 г. 

Теми за редовна докторантура:

„Османската култова архитектура в България“

Секция за средновековна археология 

Професионално направление История и археология (2.2.), Специалност Археология;

В срок от 14.03.2022 г. до 13.05.2022 г.  

кандидатите входират документите за участие в конкурса в деловодството на НАИМ-БАН

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на НАИМ-БАН, в която кандидатите посочват специалноста, за която кандидатстват и чуждият език, по който ще държат втория конкурсен изпит.  

  1. Автобиография; 

  1. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.  

  1. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 

  1. Медицинско свидетелство; 

  1. Свидетeлство за съдимост; 

  1. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област. 

  1. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/. 

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса най-късно до 20.05.2022 г. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити. 

Конкурсните изпити по специалността следва да се проведат в периода от 13 до 17 юни 2022 година, а изпитите по чужд език – от 20 до 24 юни 2022 година.

Точната дата и часът за провеждане на изпита по чужд език се определят от Центъра за обучение при БАН при представяне на протокол за успешно положен изпит по специалността - средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50 (чл. З, ал. 11 от Правилника на БАН).  

За справки: НАИМ-БАН, ул. Съборна № 2, ет. 1, стая 5, тел. (02) 988 2406 и (02) 980 65 14 или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн