BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурси за „доцент“ по направление 2.2. История и археология
Конкурси за „доцент“ по направление 2.2. История и археология

27.05.2022

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява пет конкурса за академичната длъжност „доцент“.

 

По направление 2.2. История и археология (специалност Археология): 

- Един за нуждите на Секция за тракийска археология (тема: Културата на гръцките колонии по Западното понтийско крайбрежие); 

- Два за нуждите на Филиал Шумен (тема: Археология на първото българско царство VІІ – ХІ век и тема: Археология на Западното Черноморие VІІ – ХІV век); 

- Един за нуждите на Секция за интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България (тема: Антична археология) 

 

По направление 2.2. История и археология (специалност Праистория): 

- Един за нуждите на Национален археологически музей

 

Срок: два месеца от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ, бр. 39 от 27.05.2022 г.) 

Документи: в НАИМ - БАН, София, ул. „Съборна” № 2, тел.: (02) 988 24 06. 

 

Кандидатите за участие в конкурса за академичната длъжност „доцент“ подават молба за допускане, придружена от документите по чл. 2б, чл. 19 и чл. 24 от ЗРАСРБ и чл. 15, ал. 3 и чл. 18, ал. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в НАИМ-БАН, както следва: 

  1. Aвтобиография (Europass); 

  1. Диплом за образователната и научна степен „доктор“; 

  1. Медицинско свидетелство; 

  1. Свидетелство за съдимост; 

  1. Удостоверение за стаж като „главен асистент“; 

  1. Списък на публикации; 

  1. Списък на цитиранията;  

  1. Резюмета на публикациите; 

  1. Авторска справка за оригиналните научните приноси с доказателства; 

  1. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ от 05.05.2018 г., в Правилника за прилагането му и в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. 

 

Кандидатите за участие в конкурса за академичната длъжност „доцент“, които са служители на БАН, не прилагат медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн