BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ - БАН) обявява два конкурса за академичната длъжност „главен асистент“
Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ - БАН) обявява два конкурса за академичната длъжност „главен асистент“

17.06.2022

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ - БАН) обявява два конкурса за академичната длъжност „главен асистент“: 

- Един по направление 2.2. История и археология (специалност Археология) за нуждите на Секция за антична археология, профил „Налагане и утвърждаване на римската власт на Долен Дунав“; 

- Един по направление 2.2. История и археология (специалност Археология) за нуждите на Секция за антична археология, профил „Археология на късната античност в диоцезите Тракия и Дакия“

Срок за подаване на документите: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ, бр. 45 / 17.06.2022 г.) 

Документи: в НАИМ – БАН, София, ул. Съборна № 2, тел. 02/988 24 06 

Кандидатите за участие в конкурсите за академичната длъжност „главен асистент“ подават молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва:

  1. Aвтобиография;  

  1. Диплом за образователната и научна степен „доктор“;  

  1. Медицинско свидетелство;  

  1. Свидетелство за съдимост;  

  1. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;  

  1. Списък на публикации;  

  1. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ от 05.05.2018 г., в Правилника за прилагането му и в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките.

© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн