BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ - БАН) обявява два конкурса за академичната длъжност „главен асистент“
Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ - БАН) обявява два конкурса за академичната длъжност „главен асистент“

17.06.2022

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ - БАН) обявява два конкурса за академичната длъжност „главен асистент“:

- Един по направление 2.2. История и археология (специалност Археология) за нуждите на Секция за антична археология, профил „Налагане и утвърждаване на римската власт на Долен Дунав“;

- Един по направление 2.2. История и археология (специалност Археология) за нуждите на Секция за антична археология, профил „Археология на късната античност в диоцезите Тракия и Дакия“

Срок за подаване на документите: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ, бр. 45 / 17.06.2022 г.)

Документи: в НАИМ – БАН, София, ул. Съборна № 2, тел. 02/988 24 06

Кандидатите за участие в конкурсите за академичната длъжност „главен асистент“ подават молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва:

  1. Aвтобиография;

  2. Диплом за образователната и научна степен „доктор“;

  3. Медицинско свидетелство;

  4. Свидетелство за съдимост;

  5. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;

  6. Списък на публикации;

  7. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ от 05.05.2018 г., в Правилника за прилагането му и в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките.

ПРОГРАМА за конкурс за главен асистент, профил „Налагане и утвърждаване на римската власт на Долен Дунав“, за нуждите на Секция за антична археология на НАИМ – БАН

ПРОГРАМА за конкурс за главен асистент, профил „Археология на късната античност в диоцезите Тракия и Дакия“, за нуждите на Секция за антична археология на НАИМ – БАН

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн