BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г. в съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г. и със Заповед І-107/08.07.2022 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г. в съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г. и със Заповед І-107/08.07.2022 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник

05.08.2022

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на един редовен докторант за учебната 2022-2023 г.

Тема за редовна докторантура:

„Пространствени модели и динамика на обитаването на Лудогорското плато през бронзовата и желязната епохи“

Секция за тракийска археология
Професионално направление История и археология (2.2.)
Специалност Археология

В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. кандидатите входират документите за участие в конкурса в деловодството на НАИМ-БАН

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на НАИМ-БАН, в която кандидатите посочват специалноста, за която кандидатстват и чуждият език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  8. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса най-късно до 21.10.2022 г.

Конкурсните изпити по специалността следва да се проведат в периода от 5 до 9 декември 2022 година, а изпитите по чужд език – от 12 до 16 декември 2022 година.

Точната дата и часът за провеждане на изпита по чужд език се определят от Центъра за обучение при БАН при представяне на протокол за успешно положен изпит по специалността - средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50 (чл. З, ал. 11 от Правилника на БАН).

За справки: НАИМ-БАН, ул. Съборна № 2, ет. 1, стая 5, тел. (02) 988 2406 и (02) 980 65 14 или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн