BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Иво Динчев Чолаков
Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Иво Динчев Чолаков

28.09.2022

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Иво Динчев Чолаков, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“), за нуждите на Секция за интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България, обявен в ДВ бр. 39 от 27.05.2022 г.:

  1. Рецензия на доц. д-р Людмил Вагалински
  2. Рецензия на проф. д-р Сергей Торбатов
  3. Становище на проф. д-р Венцислав Динчев
  4. Становище на доц. д-р Илиян Боянов
  5. Становище на проф. д.и.н. Диляна Ботева
  6. Становище на доц. д-р Олег Александров
  7. Становище на доц. д-р Здравко Димитров

Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на гл. ас. д-р Иво Динчев Чолаков:

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн