BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Маргарит Маргаритов Дамянов
Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Маргарит Маргаритов Дамянов

28.09.2022

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Маргарит Маргаритов Дамянов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“), за нуждите на Секция за тракийска археология, обявен в ДВ бр. 39 от 27.05.2022 г.:

  1. Рецензия на проф. д-р Анелия Божкова
  2. Рецензия на проф. д-р Тотко Стоянов
  3. Становище на проф. д-р Петър Делев
  4. Становище на проф. д.и.н. Костадин Рабаджиев
  5. Становище на доц. д-р Красимир Ников
  6. Становище на доц. д-р Румяна Георгиева
  7. Становище на доц. д-р Даниела Стоянова

Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на гл. ас. д-р Маргарит Маргаритов Дамянов:

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн