BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Мария Георгиева Манолова-Войкова
Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Мария Георгиева Манолова-Войкова

28.09.2022

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Мария Георгиева Манолова-Войкова, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“), за нуждите на НАИМ–БАН, филиал Шумен, обявен в ДВ бр. 39 от 27.05.2022 г.:

  1. Рецензия на проф. д. изк. Константин Тотев
  2. Рецензия на проф. д-р Весна Бикич
  3. Становище на проф. д.и.н. Людмила Дончева-Петкова
  4. Становище на доц. д-р Методи Даскалов
  5. Становище на доц. д-р Деян Рабовянов
  6. Становище на проф. д.и.н. Виолета Нешева
  7. Становище на доц. д.и.н. Николай Овчаров

Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на гл. ас. д-р Мария Георгиева Манолова-Войкова:

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн