BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурси за академичната длъжност „асистент“ по направление 2.2. История и археология
Конкурси за академичната длъжност „асистент“ по направление 2.2. История и археология

10.10.2022
Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ при БАН) обявява два конкурса за академичната длъжност „асистент“ по направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“):
  • Един за нуждите на Секция за антична археология с профил “Ролята на Църквата в селищния живот през Късната античност (IV – VI в.) в диоцезите Тракия и Дакия”;
  • Един за нуждите на Секция за средновековна археология с профил „Археология на днешна Южна България в периода IX – XII век“.

Срок: Срокът за подаване на документи е един месец от датата на публикуването на обявата на уеб сайта на НАИМ при БАН. Краен срок за подаване на документи – 9.11.2022 г. (сряда).

Документи: в НАИМ при БАН, София, ул. „Съборна” № 2, тел.: (02) 988 24 06.


Кандидатите за участие в конкурса за академичната длъжност „асистент“ подават заявление, към което прилагат мотивационно писмо, придружена от документите по чл. 9, ал. 3 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българска академия на науките, както следва:
  • Автобиография;
  • Диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“ по Археология;
  • Диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава;
  • Медицинско свидетелство;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
  • Други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).
Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. С уведомлението им ще се изпрати въпросник, по който се провежда събеседването.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн